Connect with us

Xay d?ng m?t th??ng hi?u t? t?

Chi?n l??c th??ng hi?u

Xay d?ng m?t th??ng hi?u t? t?

Có l? ?ay là l?n ??u tiên b?n ??c th?y khái ni?m th??ng hi?u t? t?, t?i c?ng kh?ng ch?c trên th? gi?i m?i ng??i có th??ng s? d?ng t? này. M?i ng??i th??ng nói ??n? các khái ni?m nh? th??ng hi?u n?i ti?ng, th??ng hi?u hàng ??u, th??ng hi?u m?nh hay th??ng hi?u quy?n l?c…

M?t cau h?i mà toi th??ng ???c các doanh nghi?p h?i trong quá trình t? v?n là “?? t?o d?ng m?t th??ng hi?u m?nh thì h? ph?i b?t ??u t? ?au?”. Cau tr? l?i c?a t?i ?? d?n khác ?i theo th?i gian. Ban ??u t?i khuyên h? h?y b?t ??u t? vi?c th?u hi?u khách hàng, ?ánh giá ???c hi?n tr?ng th??ng hi?u c?a h?, d?a trên ?ó xay d?ng ???c chi?n l??c th??ng hi?u dài h?n và chu?n hóa nh?n di?n th??ng hi?u hay ??a ra các k? ho?ch truy?n th?ng mang tính chi?n l??c và dài h?n.

?ó là cau tr? l?i ?úng nh? nh?ng gì t?i ???c h?c, r?t khoa h?c và ?úng nh? nh?ng quy trình th?c t? các doanh nghi?p th??ng áp d?ng. Cách ti?p c?n bài b?n ??? s? giúp các doanh nghi?p g?t hái ???c k?t qu? t?t.

Qua th?i gian, chúng ta th?y ngày càng xu?t hi?n nhi?u th??ng hi?u ?ình ?ám t? nhi?u l?nh v?c khác nhau nh? hàng tiêu dùng, b?t ??ng s?n, ngan hàng…Tuy m?t s? th??ng hi?u v?n duy trì ???c s? thành c?ng cho ??n h?m nay nh?ng ?a ph?n ?? y?u ?i hay kh?ng còn t?n t?i n?a. T?i t? h?i ?i?u gì ?? x?y ra, ?i?u gì ?? làm nhi?u th??ng hi?u d?n bi?n m?t?

Cu?i cùng t?i ?? tìm ra ???c nguyên nhan hay chí ít nó là nguyên nhan riêng cá nhan mình ngh? là ?úng. Quy trình xay d?ng th??ng hi?u ?úng s? giúp t?o d?ng m?t th??ng hiêu thành c?ng và quy trình này ch? là ph?n ng?n c?a vi?c xay d?ng th??ng hi?u. ?? ??m b?o th??ng hi?u thành c?ng trong dài h?n hay tr??ng t?n thì doanh nghi?p c?n quan tam ??n ph?n g?c hay n?n t?ng cho s? t?n t?i và phát tri?n c?a th??ng hi?u.

Ph?n g?c ?ó là gì? T?i ngh? ?ó là tri?t ly kinh doanh, t?m nhìn, s? m?ng… M?t doanh nghi?p v?ng b?n khi h? t?n t?i d?a trên nh?ng tri?t ly mang tính nhan v?n, và m?t th??ng hi?u m?nh c?n ???c xay d?ng d?a trên tri?t ly và m?c tiêu mang tính nhan v?n này.

B?n có th? xay d?ng ???c m?t th??ng hi?u m?nh trong m?t th?i gian nh?t ??nh nh?ng ?? duy trì ???c v? th? này lau dài thì th??ng hi?u này ph?i ???c xay d?ng d?a trên tính nhan v?n hay t?i dùng m?t t? khác là th??ng hi?u t? t?. S? “t? t?” chính là y?u t? ??m b?o s? lau b?n c?a th??ng hi?u.

S? t? t? b?t ngu?n t? nh?ng ng??i sáng l?p ra doanh nghi?p, nhan viên hay m?i ng??i liên quan (nhà ??u t?, ??i tác, khách hàng, c?ng ??ng…). Con ng??i t? t? s? có ???c nh?ng m?c tiêu t? t? và cách th?c hi?n c?ng t? t?. T??ng t? nh? v?y, m?t th??ng hi?u t? t? ch? ???c t?o b?i nh?ng ng??i t? t?, d?a trên s? trung th?c, tính dài h?n và tính nhan v?n.

Hàng n?m, các th??ng hi?u ? t? hàng ??u th? gi?i ?? t? tri?u h?i hàng tri?u s?n ph?m c?a h? ch? vì m?t l?i r?t nh? mà h? ngh? r?ng nó có th? gay t?n h?i cho Khách hàng c?a mình. Nh?ng t?n th?t v? m?t v?t ch?t mà các doanh nghi?p này ph?i gánh ch?u là v? cùng l?n nh?ng h? s?n sàng ch?p nh?n v? mình nh?m tránh nh?ng r?i ro dù nh? nh?t cho Khách hàng. Nh?ng hành ??ng này th? hi?n s? trung th?c, tinh th?n trách nhi?m và tính nhan v?n c?a nh?ng th??ng hi?u hàng ??u, và ?i?u này ly gi?i t?o sao th??ng hi?u này lu?n ???c tin t??ng và phát tri?n b?n v?ng.

Hay m?t tr??ng h?p khác m?t th??ng hi?u l?n khác, ?? gia t?ng l?i nhu?n h? s?n sàng s? d?ng nhi?u th? thu?t ?? t?o ra s?n ph?m giá thành r?, ch?t l??ng kém hay ??c h?i cho ng??i s? d?ng. H? qu?ng cáo sai s? th?t hay dùng m? t? ?? thuy?t ph?c khách hàng s? d?ng s?n ph?m kh?ng t?t này và k?t qu? là gì? H? thu ???c l?i nhu?n cao trong khi ng??i tiêu dùng gánh t?n th?t v? cùng l?n v? c? ti?n b?c và s?c kh?e. ?i?u t? h?i h?n n?a khi ng??i tiêu dùng kh?ng h? bi?t mình ?ang b? l?a d?i và v?n v? t? s? d?ng s?n ph?m ??c h?i này. ?ay là m?t ví d? khá ph? bi?n trong l?nh v?c hàng tiêu dùng mà báo chí ?? ?? c?p r?t nhi?u trong nh?ng n?m g?n ?ay.

Hai cách ?ng s? hoàn toàn trái ng??c trên th? hi?n tri?t ly kinh doanh hoàn toàn khác nhau. Có nh?ng th??ng hi?u s?n sàng ch?u m?i t?n th?t cho mình nh?m gi?m thi?u m?i r?i ro v?i khách hàng, trong khi ?ó m?t s? th??ng hi?u khác thì làm m?i cách ?? t?i ?a l?i nhu?n cho dù hành ??ng ?ó có gay t?n th?t v? cùng kh?ng khi?p ??n khách hàng hay c?ng ??ng. B?n có th? d? dàng ?oán ???c th??ng hi?u nào s? ???c ng??i tiêu dùng yêu m?n và s? phát tri?n b?n v?ng.

Và n?u bay gi? m?t doanh nghi?p h?i t?i xay d?ng th??ng hi?u b?t ??u t? ?au thì t?i s? kh?ng ng?n ng?i tr? l?i r?ng “H?y b?t ??u t? s? t? t?”. H?y xay d?ng m?t th??ng hi?u t? t?. ?? làm ???c ?i?u này thì tr??c tiên b?n ph?i t? t? v?i nhan viên, khách hàng, m?i ng??i xung quanh và quan tr?ng h?n là ph?i xay d?ng ???c m?t m?i tr??ng t? t?.

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com?

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

five × 2 =

To Top
网赚平台