Connect with us

Vinmart v? chung nhà Masan: Ai l?i – l?i ai?

Tin trong n??c

Vinmart v? chung nhà Masan: Ai l?i – l?i ai?

Cu?c "b?t tay" gi?a 2 t? phú ??ng ??u Masan và Vingroup trong tu?n ???c gi?i phan tích cho r?ng s? mang l?i c? h?i m?i cho c? 2 t?p ?oàn trong m?c tiêu theo ?u?i nh?ng m?ng kinh doanh riêng c?a mình.

Vingroup s? r?nh tay h?n ?? t?p trung vào l?nh v?c s?n xu?t c?ng nghi?p và t?ng c??ng ??u t? vào c?ng ngh?, còn Masan có thêm “cánh tay” ?? xay d?ng ?? ch? hàng tiêu dùng c?a mình.

Toan tính c?a t? phú

“Chúng t?i có h? th?ng phan ph?i m?nh h?n, nhanh h?n so v?i d? ??nh”. ?ay là nh?ng chia s? ??u tiên và g?n nh? duy nh?t c?a ?ng Ph?m Trung Lam, T?ng Giám ??c C?ng ty Masan Meat Life (MML) trong bu?i gi?i thi?u ??u t? c? phi?u ngành hàng th?t c?a t?p ?oàn Masan, khi ???c h?i v? hi?u ?ng sau th?ng tin các siêu th? Vinmart, Vinmart+ s? s?m ???c sáp nh?p vào c?ng ty con c?a Masan là Masan Consumer Holdings (MCH).

Theo ?ó, d? ki?n ??n cu?i 2019 th??ng hi?u th?t Meat Deli s? có m?t 136 siêu th? và 2.888 ?i?m bán hàng, trong khi k? ho?ch ??t ra tr??c ?ó là m? 200 c?a hàng chính th?c, 260 c?a hàng trong siêu th? và 1.200 ??i ly trong n?m 2020. Tr??c ?ó, theo con s? c?ng b? trong th?ng cáo báo chí v? th?a thu?n sáp nh?p, c?ng ty m?i s? s? h?u m?ng l??i h?n 2.600 siêu th? và h? th?ng c?a hàng VinMart và VinMart+ t?i 50 t?nh thành.

Ngành hàng th?t là m?t trong nh?ng ngành ?ang ???c Masan ??y m?nh, bên c?nh danh m?c s?n ph?m khác nh? n??c t??ng, n??c m?m, t??ng ?t, mì ?n li?n, cháo, xúc xích, cà phê hòa tan, ng? c?c dinh d??ng và n??c u?ng ?óng chai. Danh m?c s?n ph?m ?a d?ng, liên quan ??n ??i s?ng tiêu dùng hàng ngày nên cau chuy?n phan ph?i tr? nên r?t quan tr?ng.

H? th?ng phan ph?i c?a Masan ngày càng r?ng l?n sau khi tích h?p thêm nhi?u kênh t? nh?ng th??ng v? M&A khác nhau. T?p ?oàn này c?ng t? ni?m t? hào vì có ?? ph? l?n ? th? tr??ng n?ng th?n, n?i ??n 70% dan s? Vi?t Nam sinh s?ng, trong khi ngành bán l? v?n ph? thu?c ch? y?u vào kênh bán hàng truy?n th?ng.

Trong th??ng v? b?t tay gi?a 2 t? phú m?i ?ay, trên các di?n ?àn có m?t s? y ki?n cho r?ng Masan có th? m?nh v? phan ph?i hàng hóa t? tr??c ??n nay, v?y t?i sao gi? còn “gánh” thêm chu?i siêu th? và c?a hàng ti?n l?i? “B?n than Masan c?ng ?ang có nhu c?u phát tri?n chu?i bán l? ?? gi?m s? ph? thu?c vào các chu?i khác”, ?ng ?? Hòa, chuyên gia t? v?n qu?n tr? doanh nghi?p ly gi?i.

Trong báo cáo th??ng niên c?a mình, Masan c?ng t?ng nêu lên m?t r?i ro: “Chúng t?i d?a r?t nhi?u vào quan h? v?i m?ng l??i các nhà phan ph?i ?? tiêu th? s?n ph?m. Trong tr??ng h?p các c?ng ty ??i th? c?a chúng t?i chào m?i các ?i?u ki?n thu?n l?i h?n ho?c các ?u ??i l?n h?n cho các nhà phan ph?i c?a chúng t?i, các nhà phan ph?i này có th? l?a ch?n ch?m d?t các h?p ??ng phan ph?i”.

Theo ?ng Hòa, Vingroup ?? ??u t? m?ng bán l? giai ?o?n ??u và k?t n?i “khá t?t” v?i chu?i giá tr? khi ??u t? t? m?ng n?ng nghi?p ??n m?ng siêu th? bán l?. Vi?c sáp nh?p, k?t h?p v?i Masan s? giúp m?ng bán l? có th? phát huy t?t h?n, trong b?i c?nh doanh thu và l?i nhu?n bán l? t?ng tr??ng có tri?n v?ng.

? phía ng??c l?i, Masan có th? m?nh v? s?n xu?t th?c ph?m tiêu dùng và phan ph?i. “N?u 2 bên mà k?t h?p thì h? ki?m soát t?t h?n, t? ??u vào (m?ng s?n xu?t th?c ph?m c?a Masan và m?ng n?ng s?n c?a VinEco) cho ??n phan ph?i (h? th?ng phan ph?i hàng tiêu dùng c?a Masan) và cu?i cùng là ??u ra (chu?i bán l? Vinmart)”, ?ng Hòa bình lu?n.

V?i Vingroup, ?ay c?ng ???c ?ánh giá là th??ng v? giúp “gi?m t?i” cho t?p ?oàn. “V? m?t qu?n ly thì gi?m ?i m?t m?ng s? giúp Vingroup t?p trung t?t h?n vào các m?ng còn l?i, trong khi Vingroup ?ang c?n t?p trung vào b?t ??ng s?n và c?ng ngh?, là 2 m?ng l?n mà l?i ?ang g?p khó kh?n. Và vi?c giao cho Masan qu?n ly thì c?ng có th? g?i là ?? ch?n m?t g?i vàng r?i”, ?ng Hòa bình lu?n.

“N??c c?” thi?t h?n

Trong khi Vingroup “r?nh tay” thì v? phía Masan, vi?c “gánh” thêm ph?n qu?n ly c?a chu?i bán l? c?ng là thách th?c kh?ng nh?.

Gi?ng nh? Masan phình to nhanh b?ng cách thau tóm nhi?u th??ng hi?u ?? u?ng và th?c ph?m ?ang phát tri?n, th??ng hi?u Vinmart nhanh chóng m? r?ng quy m? dù ch? m?i chính th?c b?t ??u t? n?m 2014. Ho?t ??ng m? r?ng nhanh chóng ?? kéo theo nh?ng kho?n l? c?a Vingroup ?? phát tri?n kinh doanh bán l?. D?a trên các báo cáo tài chính h?p nh?t qua các n?m, m?ng bán l? c?a Vingroup qua các n?m ??u tích l?y nh?ng kho?n l? ?áng k?.

Ch?ng h?n, n?m 2018,? ghi nh?n t? m?ng kinh doanh bán l? c?a Vingroup cho th?y kho?n l? 5.121 t? ??ng, trong khi l?i nhu?n tr??c thu? c?a MCH là 3.894 t? ??ng. ?i?u này c?ng ??t ra s? lo ng?i cho nhi?u nhà ??u t? bình lu?n r?ng Masan có th? ph?i “gánh” thêm ph?n l? t? ho?t ??ng bán l? tr?c ti?p.

T?t nhiên, s? li?u trong báo cáo tài chính ch?a nêu r? ??y ?? chi ti?t, và c?ng khó lòng có con s? chính xác v? k?t qu? kinh doanh c?a riêng siêu th? VinMart và VinMart+ vì nhi?u kho?n doanh thu và chi phí trùng l?p v?i nhi?u m?ng khác. Tuy nhiên, ??ng sau nh?ng n??c c? mang tính chi?n l??c c?a các t? phú ?? la ??i khi còn ?n ch?a nhi?u cau chuy?n khác.

V?n ?? “h?p tác” ???c ??a ra trong b?i c?nh 2 t?p ?oàn có nh?ng m?c tiêu m?i, và m?t ?i?m chung r?ng h? c?n thêm nhi?u v?n h?n ?? ??u t?. Vi?c m? r?ng m?ng m?i, hay c?t b?t m?ng c?, ??u là ti?n ?? ?? kêu g?i thêm ngu?n l?c ??u t? m?i.

Ch?ng h?n, v?i Masan, hi?n nay, t?p ?oàn d? ki?n niêm y?t ngành th?t trên sàn UPCoM ngay trong tháng 12, v?i m?c giá niêm y?t d? ki?n 80.000 ??ng/c? phi?u. M? r?ng ngành th?t, hút v?n ??u t? ho?c “nang c?p” h? t?ng phan ph?i c?a mình là c? h?i ?? Masan t?o ra doanh thu, l?i nhu?n trong t??ng lai.

?i?u này ??c bi?t quan tr?ng trong b?i c?nh t?ng tr??ng c?a Masan ?ang ch?m l?i. Theo báo cáo c?p nh?t cu?i tháng 9 c?a C?ng ty Ch?ng khoán BSC, m?ng tiêu dùng ?ang t?ng tr??ng ch?m l?i, trong khi giá nguyên li?u vonfram trên th? gi?i trong xu h??ng gi?m, còn ngành th?t l?n c?ng b? ?nh h??ng b?i d?ch b?nh.

Riêng v?i t?p ?oàn Vingroup, v?n còn nhi?u cau h?i v?n còn ?? ng?, ch?ng h?n nh? Adayroi (m?ng th??ng m?i ?i?n t?), hay VinPro (m?ng bán l? hàng ?i?n máy – c?ng ngh?) r?i s? ra sao. ?ay ??u là nh?ng m?ng ?? ???c “tách” ra kh?i Vincommerce, tr??c khi “nh?p” v? v?i Masan.

Theo TBKTSG

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

four × one =

To Top
网赚平台