Connect with us

V? DNA

“T?o d?ng m?t th??ng hi?u m?nh là quy trình lu?n b?t ??u t? g?c r? và c?n có m?t c? c?u n?i t?i v?ng ch?c c?a doanh nghi?p ?? nu?i d??ng và phát tri?n”.

Chúng t?i tin r?ng th??ng hi?u là m?t tài s?n quy giá nh?t và n?u ???c qu?n ly t?t s? gia t?ng l?i nhu?n c?ng nh? t?o l?i th? c?nh tranh c?a doanh nghi?p. ?i?u này ???c th?c hi?n qua vi?c k?t h?p gi?a chi?n l??c kinh doanh và th??ng hi?u, chuy?n t?i th??ng hi?u t?i các ?i?m ti?p xúc khách hàng m?t cách hi?u qu?, và s? d?ng s?c m?nh th??ng hi?u nh? m?t n?n t?ng ?? doanh nghi?p phát tri?n. DNA giúp các doanh nghi?p kh?ng ch? xay d?ng hình ?nh th??ng hi?u than thi?n v?i khách hàng mà còn giúp doanh nghi?p gia t?ng hi?u qu? trong kinh doanh.

Các d?ch v? th??ng hi?u c?a DNA Branding:?

  • Phát tri?n h? th?ng nh?n di?n th??ng hi?u
  • ??t tên th??ng hi?u
  • Thi?t k? logo
  • Sáng t?o slogan?
  • Thi?t k? bao bì s?n ph?m
  • Xay d?ng k? ho?ch qu?ng bá th??ng hi?u

dna-branding-model

To Top
网赚平台