Connect with us

Top 100 th??ng hi?u giá tr? nh?t th? gi?i 2019

DNA Vi?t

Top 100 th??ng hi?u giá tr? nh?t th? gi?i 2019

Apple, Google và Amazon ti?p t?c g?t hái thành c?ng b?ng vi?c ??t ???c danh hi?u 3 th??ng hi?u giá tr? nh?t 2019. Ngành hàng xa x? và bán l? v?n ti?p t?c duy trì t?c ?? phát tri?n ?n t??ng nh?t.?

L?nh v?c c?ng ngh? ti?p t?c duy trì v? th? d?n ??u trong B?ng x?p h?ng v? th??ng hi?u 2019. Trong 10 th??ng hi?u có giá tr? cao nh?t ?? có 5 th??ng hi?u c?ng ngh?: Apple (#1, 234 t? USD), Google (#2, 168 t? USD), Amazon (#3, 125 t? USD), Microsoft (#4, 109 t? USD) và Samsung (#6, 61 t? USD). L?nh v?c c?ng ngh? có t?c ?? t?ng tr??ng th??ng hi?u kho?ng 9% ch? x?p sau l?nh v?c hàng xa x? và bán l?. Uber x?p h?ng 87 v?i giá tr? 5.7 t? USD và LinkedIn h?ng 98 v?i giá tr? 4.8 t? USD là 2 th??ng hi?u m?i l?t vào x?p h?ng 100 th??ng hi?u giá tr? l?n nh?t 2019.

081119 thuong hieu hang dau 1

081119 thuong hieu hang dau 18

081119 thuong hieu hang dau 3

081119 thuong hieu hang dau 4

081119 thuong hieu hang dau 5

081119 thuong hieu hang dau 6

081119 thuong hieu hang dau 7

081119 thuong hieu hang dau 8

081119 thuong hieu hang dau 9

081119 thuong hieu hang dau 10

081119 thuong hieu hang dau 11

081119 thuong hieu hang dau 12

081119 thuong hieu hang dau 13

 

 

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com

Tham kh?o ngu?n t? Interbrand

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

1 × four =

To Top
网赚平台