Connect with us

The Asean Post: Li?u các k? lan ??ng Nam á có ?ang ???c ??nh giá quá cao?

Tin qu?c t?

The Asean Post: Li?u các k? lan ??ng Nam á có ?ang ???c ??nh giá quá cao?

Các k? lan ??ng Nam á hi?n ???c cho là có t?ng m?c ??nh giá là 57 t? USD, sau khi có b?n c?ng ty m?i ??t danh hi?u k? lan, nh?ng m?c ??nh giá th?c ra sao thì c?n ph?i có th?i gian ki?m ch?ng.

Bigo Tech, Trax, ONE Championship và Zilingo ??u v??t qua m?c ??nh giá 1 t? USD t? tháng 9 n?m 2018 ??n tháng 9 n?m 2019, giúp khu v?c có t?ng c?ng trong s? 14 k? lan, theo m?t báo cáo ???c c?ng b? vào tu?n tr??c b?i c?ng ty t? v?n toàn c?u Bain&Company.

K? lan là nh?ng c?ng ty kh?i nghi?p ?? nhanh chóng phát tri?n ?? ??t ???c ??nh giá th? tr??ng t? 1 t? USD tr? lên, và Bain&Company báo cáo r?ng ch? có 10 k? lan t?i ASEAN vào n?m ngoái – và chúng tr? giá t?ng c?ng 34 t? USD.

V?i Fintech, th??ng m?i ?i?n t? và các d?ch v? g?i xe ?óng vai trò ngày càng ph? bi?n trong cu?c s?ng hàng ngày c?a nhi?u c?ng dan ASEAN, các c?ng ty kh?i nghi?p trong khu v?c ph?c v? các nhu c?u này có m?t s?c hút m?nh m? ??i v?i các nhà ??u t?.

Trong m?t tín hi?u khác v? ?à ??u t? m?nh m? c?a ASEAN, 20 startup hàng ??u trong khu v?c ???c x?p h?ng theo v?n g?i ???c – kh?ng bao g?m các k? lan – ?? huy ??ng ???c h?n 1,5 t? USD t? các nhà ??u t? trong kho?ng th?i gian t? ??u n?m 2018 ??n gi?a n?m 2019.

“M?c dù có nhi?u c?nh báo v? m?t cu?c suy thoái s?p x?y ra, ??u t? vào ??ng Nam á trong 2 n?m tr? l?i ?ay ch?a có d?u hi?u ch?m l?i”, hai ?ng Suvir Varma và Alex Boulton, các tác gi? c?a báo cáo, cho bi?t.

Các c?ng ty ??u t? m?o hi?m trong khu v?c ?? huy ??ng ???c h?n 500 tri?u USD trong n?a ??u n?m 2019. Và k? t? n?m 2017 t?i nay, các kho?n ??u t? t? các nhà ??u t? c? ph?n t? nhan v?n trên ?à t?ng g?p ??i so v?i 5 n?m tr??c ?ó, hai chuyên gia này nói thêm.

D?u h?i v? kh? n?ng sinh l?i

Tuy nhiên, m?c dù tr?i qua nhi?u vòng g?i v?n, l?i nhu?n c?a các k? lan ASEAN v?n còn là m?t d?u h?i – và chi phí ho?t ??ng, l?i nhu?n và các kho?n thua l? ??u là nh?ng bí m?t ???c b?o v? ch?t ch?.

Chú tr?ng vào t?ng doanh thu và kh? n?ng m? r?ng quy m?, các k? lan ASEAN nh?n ???c s? h? tr? t? nh?ng ng??i kh?ng l? toàn c?u nh? Google, Microsoft và Toyota và giá tr? c?a h? d??ng nh? ???c liên k?t ch?t ch? h?n v?i vi?c h? có th? truy?n c?m h?ng, t?o ni?m tin vào các nhà ??u t? c?a h? h?n là b?t k? th??c ?o l?i nhu?n nào.

Trong m?t cu?c ph?ng v?n v?i ?ài truy?n hình CNBC c?a M? tu?n tr??c, ?ng Anthony Tan, ??ng sáng l?p và giám ??c ?i?u hành c?a Grab, nói r?ng k? lan l?n nh?t ??ng Nam á này c?n thêm th?i gian tr??c khi niêm y?t trên th? tr??ng.

“M?t khi chúng t?i có th? sinh l?i, thì r? ràng chúng t?i có th? IPO khi chúng t?i mu?n”, ?ng Tan nói v?i kênh truy?n hình M?.

Tình c?nh c?a các ??i th? c?a Grab t?i M?, nh? Lyft và Uber, có th? là ly do t?i sao ?ng Tan ch?a mu?n IPO doanh nghi?p c?a mình.

Lyft và Uber ???c cho là có giá tr? lên t?i 23 t? USD và 83 t? USD tr??c khi IPO vào tháng 3 và tháng 5. ??n tháng 11, v?n hóa th? tr??ng c?a c? 2 l?n l??t ? m?c 12,8 t? USD và 45,7 t? USD. L? hàng t? USD theo quy, c? hai c?ng ty cho bi?t h? ch? có th? ??t ???c l?i nhu?n vào n?m 2021.

Li?u k? lan ASEAN có ???c ??nh giá quá cao?

M?t nghiên c?u v? 135 k? lan c?a M? ???c th?c hi?n vào tháng 6 cho th?y m?t k? lan trung bình ???c ??nh giá cao h?n giá tr? th?c 48%. V?i tiêu ?? “??nh giá v?n ??u t? m?o hi?m sát v?i th?c t?” (Squaring Venture Capital Valuations with Reality), nghiên c?u m?i cho th?y 10 c?ng ty ???c ??nh giá th?p nh?t có m?c ??nh giá trung bình cao h?n 13% so v?i giá tr? th?c và 10 c?ng ty ???c ??nh giá cao nh?t có m?c ??nh giá trung bình 145% so v?i giá tr? th?c.

Hai tác gi? c?a nghiên c?u, ?ng Ilya Strebulaev, Giáo s? t?i Stanford Graduate School of Business, và ?ng Will Gornall, phó giáo s? Tài chính t?i Tr??ng Kinh doanh Sauder c?a British Columbia, mu?n thu hút s? chú y c?a các nhà nghiên c?u h?c thu?t v? các v?n ?? ngày càng quan tr?ng c?a vi?c ??nh giá các c?ng ty t? nhan.

Hai v? này c?ng mu?n giúp các bên liên quan khác nhau trong ngành ??u t? m?o hi?m – ch?ng h?n nh? ng??i sáng l?p, nhan viên, nhà ??u t?, nhà qu?n ly và t? v?n nh?n th?c ???c các v?n ?? xung quanh vi?c gi?i thích các s? li?u truy?n th?ng ???c s? d?ng trong ngành.

Hai v? này cho cho bi?t: “Chúng t?i hy v?ng r?ng phan tích c?a chúng t?i v? ??nh giá k? lan gay áp l?c lên các nhà ??u t? m?o hi?m và qu? t??ng h? ?? h? báo cáo chính xác h?n các giá tr? c? ph?n mà h? ?ang n?m gi?”.

Theo NC?T?

Có th? b?n quan tam...
Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

three + one =

To Top
网赚平台