Connect with us

ThaiBev tính IPO m?ng bia t?i Vi?t Nam và Thái Lan, ??nh giá 10 t? USD

Tin trong n??c

ThaiBev tính IPO m?ng bia t?i Vi?t Nam và Thái Lan, ??nh giá 10 t? USD

H?ng ?? u?ng l?n nh?t Thái Lan Thai Beverage Pcl (ThaiBev) ?ang can nh?c niêm y?t m?ng bia t?i Vi?t Nam và Thái Lan lên sàn ch?ng khoán Singapore v?i ??nh giá 10 t? USD, ngu?n tin c?a Bloomberg cho bi?t.

Trong th?ng cáo ngày 29/11, ThaiBev xác nh?n c?ng ty này ?ang can nh?c m?t IPO, nh?ng kh?ng ti?t l? chi ti?t v? ??nh giá hay sàn niêm y?t. C? phi?u c?a ThaiBev ?? t?ng t?i 5,2% trong phiên giao d?ch ngày 29/11 trên sàn ch?ng khoán Singapore, m?c t?ng m?nh nh?t trong h?n ba tháng và ?óng c?a t?ng 2,89%.

N?u thành c?ng, ?ay có th? là ??t chào bán c? phi?u l?n ??u ra c?ng chúng (IPO) l?n nh?t t?i Singapore trong g?n m?t th?p k?. N?m 2011, c?ng ty Hutchison Port Holdings Trust niêm y?t trên sàn này huy ??ng ???c 5,5 t? USD.

V?i ??nh giá 10 t? USD, m?ng bia c?a ThaiBev s? là m?t trong nh?ng ?? ch? bia l?n nh?t khu v?c, t??ng ???ng v?i Tsingtao Brewery Co. c?a Trung Qu?c. Tuy v?y, c?ng ty này v?n nh? h?n nhi?u so v?i chi nhánh bia t?i chau á c?a Anheuser-Busch InBev – c?ng ty m?i huy ??ng ???c 5 t? USD khi IPO t?i H?ng K?ng h?i tháng 9. ?ay là IPO l?n th? 4 th? gi?i trong n?m nay.

ThaiBev n?i ti?ng v?i nh?n hi?u bia Chang. Ngoài ra, t?p ?oàn này c?ng s?n xu?t bia Archa và nh?n bia Federbrau l?y c?m h?ng t? ??c. N?m 2017, c?ng ty con t?i Vi?t Nam c?a ThaiBev mua l?i c? ph?n ki?m soát t?i h?ng bia Sabeco c?a Vi?t Nam v?i giá kho?ng 4,8 t? USD.

Dù m?c tiêu th? bia t?i các th? tr??ng l?n nh? M?, Nh?t và Trung Qu?c ?ang có xu h??ng gi?m, ??ng Nam á v?n là m?t ?i?m sáng. S? gia t?ng c?a t?ng l?p trung l?u và dan s? tr? ?? thúc ??y nhu c?u tiêu th? bia t?i Vi?t Nam t?ng t?i 300% trong giai ?o?n n?m 2002 – 2017, theo d? li?u t? Euromonitor International.

T? ??u n?m ??n phiên giao d?ch 28/11, giá c? phi?u c?a ThaiBev ?? t?ng 43% t?i Singapore, ??t v?n hoá kho?ng 16 t? USD.

Trong th?ng cáo ngày 29/11, c?ng ty này cho bi?t ?ang ?ánh giá các ?? xu?t chi?n l??c, bao g?m vi?c niêm y?t m?ng bia c?a mình và th?o lu?n v?i các c? v?n bên ngoài.

Ngoài m?ng bia, ThaiBev còn có các nhà máy s?n xu?t r??u v?i nh?ng th??ng hi?u nh? SongSam, Meridian và Drummer. C?ng ty này c?ng s? h?u kho?ng 28,5% c? ph?n t?i c?ng ty th?c ph?m, ?? u?ng Fraser & Neave Ltd. c?a Singapore.

T?p ?oàn này thu?c s? h?u c?a t? phú Charoen Siriwatthanaphakdi. ?ng là ng??i giàu nh?t Thái Lan v?i tài s?n kho?ng 19,5 t? USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Theo vneconomy?

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

three × 1 =

To Top
网赚平台