Connect with us

Tên th??ng hi?u tr? thành “??ng t?”?

??t tên th??ng hi?u

Tên th??ng hi?u tr? thành “??ng t?”?

M?t s? tên th??ng hi?u ?? tr? thành ??ng t?: B?n kh?ng ch? nói là tìm ki?m trên m?ng internet, b?n nói là google th?ng tin. B?n fedex hàng hóa, hay vì ch? nói v?n chuy?n hàng hóa. B?n xerox ghi chú c?a mình, thay vì ch? nói là photo tài li?u.

Nh?ng th??ng hi?u này có s?c m?nh ??n m?c chúng có th? thay th? tên c?a nh?ng s?n ph?m cùng lo?i. ?i?u này khi?n t?i th?c m?c, t?i sao m?t s? th??ng hi?u trong danh m?c có th? tr? thành “??ng t?”, và các th??ng hi?u khác thì kh?ng?

Apple là th??ng hi?u có giá tr? nh?t trên th? gi?i, nh?ng chúng ta kh?ng s? d?ng “Apple” làm ??ng t?. ?i?u này c?ng ?úng v?i Amazon, Facebook và Disney. ?ay là nh?ng c?ng ty c?c k? thành c?ng? và ???c bi?n ??n r?ng r?i, nh?ng chúng ta kh?ng s? d?ng tên nh?ng? th??ng hi?u này nh? ??ng t?.

Có m?t ?i?u gì ?ó ??c ?áo và ??c bi?t v? các th??ng hi?u ?? tr? thành ??ng t?, ?i?u ?ó n?m ? m?c ?ích th??ng hi?u c?a h?. Các th??ng hi?u d?a trên m?ch ?ích là nh?ng th??ng hi?u có nhi?u kh? n?ng tr? thành ??ng t? h?n c?.

Google ???c thi?t k? ?? tìm ki?m th?ng tin tr?c tuy?n và nó ho?t ??ng t?t h?n b?t k? d?ch v? nào khác. Khi Google tr? nên ph? bi?n vào ??u nh?ng n?m 2000, th??ng hi?u b?t ??u chuy?n sang ti?p c?n v?n hóa pop. Ch?ng h?n, Buffy the Vampire Slayer là b? phim truy?n hình M? ??u tiên s? d?ng th??ng hi?u này nh? m?t ??ng t? vào n?m 2002. Trong t?p phim Help, Willow ?? h?i Buffy, “B?n ?? googled c? ?y ch?a?”

?ay là m?t cau h?i có y ngh?a, ??c bi?t trong nh?ng ngày ??u c?a Google, b?i vì nó là m?t th??ng hi?u có m?c ?ích. D?ch v? c?a Google ?? t?p trung vào làm m?t ?i?u th?c s?, th?c s? t?t : tìm ki?m m?ng internet ?? có cau tr? l?i.

?? l?y ví d?, có hàng tá nh?ng cái tên th??ng hi?u ?? tr? thành ??ng t?: FedEx, Hoover, TiVo, Velcro, và Aspirin. T?t c? nh?ng th??ng hi?u này ??u có ?i?m chung ?ó là m?c ?ích. H? là nh?ng th??ng hi?u d?a trên m?c ?ích, ???c thi?t k? ?? hoàn thành m?t c?ng vi?c nh?t ??nh, và k?t qu? là khách hàng thích ?i?u ?ó, và nói v? h?.

?i?u này d?n ??n ly do th? hai t?i sao m?t s? tên th??ng hi?u tr? thành ??ng t?. Các c?ng ty thành c?ng t?o ra th??ng hi?u thành c?ng, và kh?ng bao gi? theo cách ng??c l?i. S? thành c?ng c?a m?t th??ng hi?u có th? bi?n m?t cái tên t? ch? là m?t gi?i pháp ???c ??nh ngh?a h?p tr? thành m?t t? ng? ???c s? d?ng ph? bi?n

M?t y?u t? c?n can nh?c ?ó là quy m?. B?n c?n ph?i có r?t nhi?u ng??i th??ng xuyên s? d?ng các s?n ph?m ho?c d?ch v? c?a b?n, ?? nó có th? tham nh?p vào v?n hóa pop. ?i?u này có ngh?a là m?t th??ng hi?u ph?i ??t ???c m?t l??ng l?n ng??i dùng tr??c khi nó có c? h?i tr? thành ??ng t?.

C?n s? k?t h?p c?a m?c ?ích và s? ph? bi?n ?? khi?n tên th??ng hi?u có th? tr? thành ??ng t?.

Kh?ng ph?i t?t c? các tên th??ng hi?u ??u có tr? thành ??ng t?, th? nên v?i m?t s? th??ng hi?u ?? ??t ???c ?i?u ?ó, h? ?? giành ???c th? ph?n r?t l?n trên th? tr??ng, và ??ng th?i c?ng d?ng lên ???c rào c?n ?áng k? cho nh?ng th??ng hi?u m?i mu?n nh?p ngành. B?n có th? t??ng t??ng ???c m?t c?ng c? tìm ki?m nào khác ?ang thách th?c Google vào th?i ?i?m này kh?ng?

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com

Theo tác gi? Jeremy Miller t? ngu?n Sticky Branding

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

five × four =

To Top
网赚平台