Connect with us

Sabeco là ??ng l?c t?ng tr??ng chính cho t?p ?oàn c?a t? phú Thái

Tin qu?c t?

Sabeco là ??ng l?c t?ng tr??ng chính cho t?p ?oàn c?a t? phú Thái

Trong niên ?? tài chính 10/2018-09/2019, T?p ?oàn Thaibev thu báo l?i h?n 26,08 t? baht (20.000 t? ??ng) ph?n l?n nh? h?p nh?t k?t qu? kinh doanh v?i Sabeco...

T?p ?oàn Thaibev c?a t? phú Charoen Sirivadhanabhakdi hi?n ?ang s? h?u 53,58% v?n c? ph?n t?i?T?ng CTCP Bia – R??u – N??c gi?i khát Sài Gòn?(Sabeco, HoSE:?SAB). Trong niên ?? tài chính 10/2018-09/2019, T?p ?oàn Thaibev ghi nh?n m?c t?ng tr??ng m?nh v? doanh thu và l?i nhu?n.

C? th?, theo báo cáo m?i ???c c?ng b?, trong niên ?? tài chính trên, T?p ?oàn Thaibev ghi nh?n m?c t?ng tr??ng 16% v? doanh thu và h?n 33% v? l?i nhu?n ròng.

Tính ??n 30/09/2019, Thaibev thu v? h?n 267 t? baht (t??ng ???ng g?n 206.000 t? ??ng), trong ?ó??óng góp nhi?u nh?t v?n là m?ng bia v?i 47,7%?doanh thu h?p nh?t, theo sau là r??u m?nh ?óng góp 43%, còn l?i là ?? u?ng kh?ng c?n và th?c ph?m.

Sau khi kh?u tr? các lo?i chi phí trong k?, T?p ?oàn Thaibev thu v? h?n h?n 26,08 t? baht (20.000 t? ??ng) l?i nhu?n ròng, t?ng 33% so v?i cùng k? n?m tr??c.

Thaibev cho bi?t, kinh doanh ?? u?ng trong n??c có d?u hi?u ph?c h?i và ???c h? tr? b?i các bi?n pháp kích thích c?a Chính ph? ?? giúp thúc ??y s?c mua c?a ng??i tiêu dùng.?Kh?i l??ng bán hàng trong n??c t?ng trên t?t c? các phan khúc, khi?n t?ng doanh thu bán hàng t?ng. Ngoài ra vi?c c?i thi?n t? su?t l?i nhu?n ???c th? hi?n trong t?t c? các phan khúc ?? u?ng và ?óng góp l?i nhu?n cao h?n t? F&N/FPL d?n ??n l?i nhu?n ròng t?ng h?n 33%.

Xét theo c? c?u doanh thu t?ng m?t hàng, m?ng r??u qu?c t? có doanh thu bán hàng t?ng 4% nh? ?óng góp c?a các c?ng ty con m?i, C?ng ty TNHH N??c gi?i khát qu?c t? Asiaeuro (H?ng K?ng); C?ng ty TNHH N??c gi?i khát qu?c t? Asiaeuro (Qu?ng ??ng),…

?áng chú y, ??i v?i m?ng Bia qu?c t?, doanh thu bán hàng c?a Sabeco t?ng tr??ng 44%, ?óng góp chính trong k?t qu? kinh doanh c?a Thaibev. Thaibev cho bi?t n?u ngo?i tr? Sabeco thì doanh thu bán hàng ? m?ng này gi?m so v?i cùng k? do ho?t ??ng ? m?t s? n??c Asean suy y?u.

V? k?t qu? kinh doanh c?a Sabeco, quy III/2019 doanh thu t? bán hàng, cung c?p d?ch v? c?ng nh? t? ho?t ??ng tài chính c?a SAB ??u ghi nh?n k?t qu? tích c?c.?T?ng k?t quy III/2019, Sabeco ghi nh?n h?n 1.400 t? ??ng l?i sau thu?, t?ng h?n 41% so v?i cùng k? n?m tr??c.?L?y k? 9 tháng ??u n?m 2019, l?i sau thu? c?ng t?ng g?n 30% so v?i cùng k? n?m tr??c.

Theo NC?T?

Có th? b?n quan tam...
Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

fifteen + 4 =

To Top
网赚平台