Connect with us

Marketing k?t thúc ? ?au, Branding s? b?t ??u ? ?ó

DNA Vi?t

Marketing k?t thúc ? ?au, Branding s? b?t ??u ? ?ó

B?n ?? có m?t doanh nghi?p, và b?n ?? s?n sàng ?? ??y m?nh các n? l?c xay d?ng th??ng hi?u online. Cau h?i ??u tiên b?n g?p ph?i là "Làm th? nào ?? t?i ti?p t?c xay d?ng th??ng hi?u?"...

Nh?ng gì t?i nh?n th?y t? nh?ng n?m kinh nghi?m trong online marketing là b?n có th? ngh? r?ng vi?c xay d?ng th??ng hi?u liên quan ??n nh?ng ?i?u sau:

? Logos, h? th?ng màu s?c, và thi?t k? website – Logo c?a t?i nên tr?ng nh? th? nào? Màu s?c nào s? th? hi?n t?t nh?t th??ng hi?u c?a t?i? Làm th? nào ?? t?i thi?t k? trang web c?a mình?

? Nh?ng l??t ?? c?p, ???ng link, m?c ?? ph? bi?n trên m?ng – T?i ph?i ph? sóng càng nhi?u càng t?t, vì ?i?u này s? làm t?ng s? g?i nh? ??n th??ng hi?u c?a mình trong nh?n th?c c?a ng??i dùng

? SERP (b?ng x?p h?ng k?t qu? tìm ki?m), chi?n d?ch truy?n th?ng, và nh?ng n? l?c qu?ng cáo khác

N?u b?n liên t??ng branding ??n b?t k? y?u t? nào k? trên, b?n ?? nh?m v? cách xay d?ng th??ng hi?u th?t s?. Nh?ng ?i?u k? trên t?t c? ??u là các c?ng c? và chi?n l??c c?a marketing, và chúng ch? là m?t ph?n nh? trên b? m?t c?a xay d?ng th??ng hi?u (branding).

S? khác bi?t gi?a marketing và brading là gì?

Marketing là t?p h?p các quy trình và c?ng c? dùng ?? qu?ng bá cho doanh nghi?p c?a b?n. Bao g?m SEO (t?i ?u c?ng c? tìm ki?m), ph??ng ti?n truy?n th?ng, PPC (qu?ng cáo tr? ti?n), ?i?n tho?i di ??ng và các c?ng c? qu?ng cáo truy?n th?ng. M?t khác, branding là m?t v?n hóa, là th?ng ?i?p ch?y xuyên su?t và quy ??nh t?t c? quá trình kinh doanh c?a b?n

Nh?ng l?m t??ng ph? bi?n v? branding

Tr?n l?n marketing và branding ch? là m?t trong nh?ng quan ni?m sai l?m ph? bi?n nh?t v? branding mà b?n s? g?p ph?i. R?t nhi?u doanh nghi?p th?c hi?n xay d?ng th??ng hi?u còn m?c ph?i nh?ng l?m t??ng khác nh?:

Quan ni?m sai l?m #1: Xay d?ng th??ng hi?u là marketing / qu?ng cáo / khuy?n m?i

Nh? ?? nh?c ??n ? ??u bài vi?t, ?ay là m?t quan ni?m sai l?m vì branding bao hàm sau h?n marketing. Marketing, qu?ng cáo, và nh?ng ho?t ??ng khuy?n m?i khác ch? qu?ng bá ???c tính cách và th?ng ?i?p c?a th??ng hi?u.Th??ng hi?u c?a b?n s? bao g?m cá tính, ti?ng nói và th?ng ?i?p c?a b?n; xay d?ng th??ng hi?u là quá trình thi?t l?p nên nh?ng ??c ?i?m này.

Quan ni?m sai l?m # 2: B?n là ng??i có quy?n tuy?t ??i ??i v?i th??ng hi?u c?a mình.

?ay là m?t quan ni?m sai l?m r?t ph? bi?n, ??c bi?t là ??i v?i các ch? doanh nghi?p l?n ??u. S? th?t là trong khi b?n thi?t l?p m?i th? cho doanh nghi?p, và b?n ??t ra các nguyên t?c cho c?ng ty, ?i?u này kh?ng làm b?n tr? thành ng??i có quy?n tuy?t ??i v?i th??ng hi?u.

Khách hàng m?i chính là ng??i cu?i cùng ??nh ngh?a th??ng hi?u c?a b?n. Nh?n th?c c?a h? v? th??ng hi?u c?a b?n là nh?ng ?i?u s? t?n t?i trong tam trí nh?ng ng??i mà h? ?nh h??ng. ?ó là ly do t?i sao ch?n l?a các giá tr? cho th??ng hi?u r?t quan tr?ng; n?u kh?ng, th??ng hi?u c?a b?n có th? ?i sai ???ng – ho?c t? h?n, nó có th? th?t b?i khi b?n kh?ng có khách hàng quay l?i.

Quan ni?m sai l?m # 3: T?n t?i m?t c?ng th?c thành c?ng cho branding

Ch? vì m?i th? trong online marketing có th? ???c ?o l??ng ???c, kh?ng có ngh?a là m?i th? ??u có m?t c?ng th?c chung. Kh?ng có c?ng ty nào là gi?ng nhau c?. M?c dù có th? phát tri?n th??ng hi?u theo m?t quy trình t??ng t? cho nh?ng doanh nghi?p kinh doanh trong cùng ngành, nh?ng m?i doanh nghi?p này v?n s? có nh?ng nhu c?u và ??c ?i?m riêng.

S? th?t là kh?ng có c?ng th?c nào c? – branding s? lu?n lu?n là m?t tr?i nghi?m tùy bi?n. Tin t?t là b?n có th? ?o ???c s? thành c?ng c?a th??ng hi?u m?t cách d? dàng. Trong tr??ng h?p này, b?n có th? ?o d?a trên hành vi và s? thích c?a các khách hàng m?c tiêu c?a b?n.

Xay d?ng th??ng hi?u ?úng cách

?? t?o và thi?t l?p m?t th??ng hi?u m?nh, b?n c?n ph?i ??t ra nh?ng cau h?i c? b?n nh?t ??ng sau s? phát tri?n c?a nó. Tr??c khi b?n b?t ??u lên k? ho?ch marketing online, b?n c?n làm nh?ng ?i?u sau:

Thi?t l?p m?c ?ích c?a b?n

?i?u ??u tiên b?n c?n làm r? là t?i sao b?n làm nh?ng gì b?n ?ang làm. B?n s? kh?ng tr? l?i ???c ngya ?au. B?n c?n ph?i h?i b?n than mình hàng lo?t cau h?i tr??c khi ti?n ??n ???c m?c ?ích c?t l?i c?a doanh nghi?p c?a b?n. H?y b?t ??u v?i nh?ng cau h?i nh?:

? T?i sao t?i xay d?ng doanh nghi?p này?

? T?i sao t?i mu?n giúp ?? c? th? nhóm ng??i này?

? T?i sao t?i l?i mu?n hoàn thành nh?ng vi?c này?

Khi b?n ti?p t?c nh? v?y, h?y l?u y các cau tr? l?i b?n ?ang ??a ra cho m?i cau h?i “t?i sao” – nh?ng cau tr? l?i này s? t?o thành m?c ?ích cho b?n. Walt Disney ?? tr? l?i cau h?i này r?t t?t và h? là m?t ví d? ?i?n hình v? m?t c?ng ty bi?t ly do t?i sao h? t?n t?i: h? mu?n mang l?i ni?m vui cho tr? em ? kh?p m?i n?i. ?i?u này ???c xuyên su?t trong m?i ?i?u h? làm.

Ch?n tính cách và ti?ng nói cho th??ng hi?u c?a b?n

Sau khi tr? l?i ???c cau h?i t?i sao, ti?p theo b?n h?y t? h?: th??ng hi?u c?a t?i là gì? ?i?u này s? giúp b?t ??u ??nh hình th??ng hi?u c?a b?n, tr? thành b? x??ng mà b?n s? ph?i g?n k?t lên ?ó các ph?n còn l?i c?a y t??ng, giá tr? và th?ng ?i?p. ? giai ?o?n xay d?ng th??ng hi?u này, h?y t? h?i:

? T?i mu?n s?a d?ng lo?i ti?ng nói nào cho th??ng hi?u c?a mình?

? T?i mu?n ???c nh?n th?c nh? th? nào trong tam trí khách hàng – t?i mu?n là m?t th??ng hi?u bình dan và d? ti?p c?n, hay mang d?u ?n doanh nghi?p và trang tr?ng?

? Li?u t?i có th? gi? ?úng b?n s?c này xuyên su?t s? t?n t?i c?a th??ng hi?u này kh?ng?

Cau h?i cu?i cùng là ??c bi?t quan tr?ng b?i vì khách hàng c?a b?n s? tìm ki?m m?t b?n s?c v?ng ch?c và nh?t quán. Kh? n?ng gi? ?úng th??ng hi?u c?a b?n là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t ?? giúp b?n có ???c lòng trung thành c?a khách hàng.

Phác th?o các giá tr? c?a b?n

B??c ti?p theo b?n c?n ??t ra cau h?i: “T?i là ai?” Nh?ng giá tr? mà b?n ?úc k?t ???c t? các b??c tr??c s? xác ??nh ???c b?n nh? là m?t th??ng hi?u. Li?t kê h?t nh?ng ?i?u này xu?ng và ??nh ngh?a chúng d??i quan ?i?m kinh doanh c?a b?n.

H?ng Zappos ?? th?c hi?n r?t t?t vi?c phác th?o và xác ??nh các giá tr? c?a chúng. H? có m??i giá tr? c?t l?i, và n?u b?n có xem qua blog và trang web c?a h?, b?n s? th?y các giá tr? này xuyên su?t qua m?i quá trình h? có. B?n c?ng s? nh?n th?y h? hoàn toàn ?i theo các giá tr? này, t? các bài ??ng trên blog, t?i bi?u hi?n c?a h?, và t?i d?ch v? khách hàng. M?t b? giá tr? t?t và v?ng vàng có th? tr? thành n?n t?ng ho?t ??ng kinh doanh c?a b?n, và c?ng s? giúp th??ng hi?u b?n tr? nên nh?t quán trong m?t khách hàng.

?Xác ??nh v?n hóa c?a b?n?

?? doanh nghi?p c?a b?n ho?t ??ng ???c tr?n tru và ??ng b? ph? thu?c r?t nhi?u vào n?n v?n hóa doanh nghi?p mà b?n xay d?ng. Nhan viên vui v? s? mang l?i n?ng su?t, ?am mê, và g?n k?t, giúp cho doanh nghi?p c?a b?n v?ng vàng h?n và c?ng d? qu?n ly h?n. ?ay là ly do t?i sao vi?c thi?t l?p n?n v?n hoá b?n mu?n ngay t? khi xay d?ng th??ng hi?u là quan tr?ng.

V?n hoá c?a Google r?t n?i ti?ng vì s? khuy?n khích sáng t?o và ??i m?i b?ng cách cho nhan viên th?i gian và ngu?n l?c c?a h? ?? khám phá nh?ng ?i?u m?i. Chính sách 80/20 c?a h? ?? m? ???ng cho nh?ng ??i m?i nh? Google Glass và Android. M?c dù chính sách này kh?ng còn ???c áp d?ng ? Google n?a, nh?ng các k? s? c?a h? v?n ???c khuy?n khích tham gia các d? án ph? ?? h? có th? ??i m?i. B?n có th? th?y v?n hóa v?n s? t?n t?i cho dù các chính sách ?? b? xóa b? – ?ó chính là s?c m?nh c?a v?n hóa.

Qu?ng bá th??ng hi?u c?a b?n ??n v?i khách hàng

Cu?i cùng, ?ay là th?i ?i?m marketing l? di?n – b?n c?n ph?i quy?t ??nh cách b?n mu?n nang cao nh?n th?c v? th??ng hi?u c?a b?n. Các b??c trên, k?t h?p v?i nghiên c?u th? tr??ng và phan tích, s? ?óng m?t vai trò r?t l?n trong vi?c xác ??nh cách th?c và v? trí? mà b?n có th? truy?n ??t th??ng hi?u ??n ??i t??ng m?c tiêu m?t cách hi?u qu?.

Sau ?ay là nh?ng ?i?m quan tr?ng nh?t c?n th?o lu?n khi l?p k? ho?ch chi?n l??c truy?n th?ng:

? S? m?nh c?a c?ng ty, b?n có th? d? dàng rút ra t? m?c ?ích th??ng hi?u;

? Nh?ng l?i ích mà khách hàng nh?n ???c t? th??ng hi?u c?a b?n, ?i?u này c?ng ?? ???c tr? l?i ? ??u quy trình (các cau tr? l?i cho cau h?i “vì sao”)

? Các giao di?n và ph??ng ti?n truy?n th?ng phù h?p

? L?i kêu g?i hành ??ng – b?n có m?c tiêu gì, và làm th? nào ?? b?n có th? thu hút khán gi? c?a b?n?

Branding kh?ng gi?ng nh? marketing – branding là ph?n l?i trong chi?n l??c marketing c?a b?n. ?? xay d?ng m?t th??ng hi?u hi?u qu?, b?n c?n tính xác th?c và r? ràng trong t?ng b??c n?u trên, thành c?ng cho phép th? tr??ng m?c tiêu xác ??nh ???c tính cá nhan và giá tr? th??ng hi?u c?a b?n.?

M?t ?i?u cu?i cùng c?n nh? – và c?ng là m?t ?i?m r?t quan tr?ng – ?ó là xay d?ng th??ng hi?u kh?ng ph?i là m?t c?ng vi?c mà b?n ch? làm khi b?t ??u thành l?p doanh nghi?p. ?ó là m?t n? l?c liên t?c tham nh?p vào quy trình, v?n hoá và s? phát tri?n c?a doanh nghi?p c?a b?n, và nó ?òi h?i s? c?ng hi?n và lòng trung thành c?a b?n ?? ph?n ánh l?i vào trong c?ng vi?c c?a b?n. Suy cho cùng thì, th??c ?o th?c s? c?a s? thành c?ng xay d?ng th??ng hi?u c?a b?n là tìm ki?m ???c cho mình nh?ng khách hàng trung thành, nh?ng ng??i s? tr? thành nh?ng ??i s? cho th??ng hi?u c?a b?n.?

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com

Theo tác gi? Clayton Wood t? Kissmetrics

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

18 + ten =

To Top
网赚平台