Connect with us

Leonardo Da Vinci – ngh? thu?t và th??ng hi?u

DNA Vi?t

Leonardo Da Vinci – ngh? thu?t và th??ng hi?u

B?n có th? ??nh giá ???c ngh? thu?t kh?ng? Th?c t? cho th?y là b?n có th?. Ai ?ó ?? v?a tr? 450,3 tri?u ?? la cho m?t b?c tranh, m?c giá cao nh?t t?ng ???c tr? cho m?t tác ph?m ngh? thu?t trong phiên ??u giá...

Nh?ng m?c giá này có th?c s? là v? ngh? thu?t, hay là v? cái m?t ?i?u gì khác hoàn toàn?

Ch?c ch?n là có m?t cái gì ?ó khác bi?t ?áng k? v? vi?c rao bán b?c tranh này. Nó ?? kh?i d?y s? quan tam ??y huy?n bí và hào h?ng c?a d? lu?n. H?n 27.000 ng??i x?p hàng ?? xem b?c tranh ???c ?? c?p ??n, “Salvator Mundi”, trong các l?n xem tr??c khi bán ??u giá t?i H?ng K?ng, London, San Francisco và New York.

Và h? ?? th?y gì?

Trong th?c t?, nh?ng gì h? nhìn th?y là m?t b?c tranh ?? h?ng ??i ch? và ???c kh?i ph?c m?t cách ??y nghi ng?, m? t? m?t hình ?nh c?a Chúa Kit? v?i bàn tay ph?i ban ph??c lành và tay? trái c?a ?ng c?m m?t qu? c?u.M?t nhà phê bình ngh? thu?t ?? m? t? nó là “m?t hình ?nh thu?n t?n giáo nh?ng kh?ng th?t s? ??c bi?t t? th? k? th? 16, và ?? qua ph?c ch?.”?ng k?t lu?n, Chúa Giêsu trong b?c tranh này kh?ng có v? gì là ?ang c?u th? gi?i, mà là “có th? ch? là ?ang ??u tranh ?? có m?t ch? ng?i trên m?t chi?c xe buyt xu?ng ph?.”

V?y chuy?n gì ?? x?y ra?

?i?u gì khi?n 27.000 ng??i ph?i x?p hàng hàng gi? ?? xem m?t b?c tranh kh?ng có gì ??c s?c?

?i?u gì ?? có tác ??ng ?áng kinh ng?c ??n? vi?c t?ng giá tr? c?a m?t b?c tranh trong ?i?u ki?n có v?n ??, ???c mua v?i giá d??i 10.000 ?? la trong n?m 2005, ??n 450,3 tri?u ?? la?

?i?u gì ?? thuy?t ph?c m?t ng??i tham gia b? ra kh?i tài s?n l?n ?? s? h?u nó?

M?t th??ng hi?u.

Nhi?u h?c gi?, m?c dù kh?ng ph?i t?t c?, ?? ch?p nh?n b?c tranh ???c ph?c h?i m?t cách v?ng v? này là m?t tác ph?m c?a Leonardo. Tên c?a ?ng có m?t hi?u ?ng bi?n hình. K?t h?p v?i các ph??ng th?c marketing mà th? gi?i ngh? thu?t ch?a ???c bi?t ??n tr??c ?ó, tên c?a Leonardo ?? bi?n kim lo?i c? b?n thành vàng. Nó nang cao tr?n t?c tr? thành thanh tao.

L?n ??u tiên nhà ??u giá n?i ti?ng Christie’s ?? thuê d?ch v? bên ngoài ?? qu?ng bá bán hàng. B?c tranh ???c b?o v? gi?ng nh? thánh tích. Nó ???c tr?ng bày trong m?t c?n phòng t?i d??i ánh ?èn san kh?u.

Nó ?? ???c th?i ph?ng trong ?n d? nh? là phiên b?n nam c?a Mona Lisa. Giám ??c ?i?u hành c?a Christie g?i b?c tranh là “chén thánh trong kinh doanh c?a chúng t?i” và so sánh nó v?i “khám phá v? m?t hành tinh m?i.”

?ay là th?ng ?i?p marketing ???c cài m?t cách c?n th?n và có v? nh? nó ?? mang l?i hi?u qu?. Cái giá trên tr?i c?a b?c tranh là minh ch?ng cho vi?c bán hàng có th? lèo lái và có tác ??ng m?nh m? nh? th? nào ??n ngh? thu?t và giá tr? c?a nó. Nh?ng gì mà 27.000 ng??i nhìn th?y kh?ng ph?i là m?t b?c tranh, mà là m?t ?o giác.

Leonardo là m?t th??ng hi?u, và gi?ng nh? t?t c? các th??ng hi?u khác, giá tr? c?a nó v??t qua các ??i t??ng ho?c s?n ph?m mà nó ???c ?ính kèm. Ng??i mua ?? mua m?t “Leonardo”, m?t m?t hàng có tính th??ng m?i và kh?ng b? ?nh h??ng b?i l?m phát.

B?c tranh s? ???c gi? an toàn trong m?t c?n h?m ? ?au ?ó, s?n sàng ?? ???c chiêm ng??ng tr??c khi ???c bán ?i m?t l?n n?a.

Sau khi bán, m?t giám ??c ngh? thu?t cho bi?t: “?ay s? là t??ng lai.”

Kh?ng nghi ng? gì. Nh?ng là t??ng lai c?a ?i?u gì? Vì ?i?u này kh?ng liên quan gì ??n ngh? thu?t c?.

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com

Theo tác gi? Alan Brew t? Branding Business

Có th? b?n quan tam...
Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

4 × 2 =

To Top
网赚平台