Connect with us

Làm th? nào ?? ?ánh giá th??ng hi?u

DNA Vi?t

Làm th? nào ?? ?ánh giá th??ng hi?u

S? li?u bán hàng c?a b?n là m?t th??c ?o hi?u qu? ?? ?ánh giá th??ng hi?u. Ch?c ch?n, b?n có th? xem xét các ch? s? khác nh? s? t??ng tác c?a truy?n th?ng x? h?i ho?c s? l??ng khách truy c?p vào trang web c?a b?n, nh?ng t?t c? nh?ng s? li?u ?ó ??u d?n ??n m?t cau h?i l?n. Marketing có giúp di chuy?n cay kim bán hàng c?a b?n kh?ng?

M?t th??ng hi?u m?nh có ?nh h??ng ??nh l??ng ??n doanh thu trong ba l?nh v?c:

1. Volume (kh?i l??ng): Nhu c?u cho s?n ph?m và d?ch v? c?a b?n

2. Velocity (t?c ??): T?c ?? mà khách hàng “di chuy?n” trong c? quá trình mua hàng

3. Value (giá tr?): Kh? n?ng bán hàng v?i giá cao và tránh ???c các chi?t kh?u

?ay là 3 th??c ?o 3Vs mà chúng ta s? dùng ?? ?ánh giá th??ng hi?u.

Kh?i l??ng: C?ng ty c?a b?n có ?ang có nhi?u khách hàng ti?m n?ng hay kh?ng?

?i vào b?t k? C?a hàng Apple nào b?n c?ng s? th?y hàng ch?c ng??i ?ang xem xét các thi?t b? c?a h?. Các c?a hàng c?a Apple lu?n lu?n b?n r?n.

Th??ng hi?u c?a Apple hi?u qu? ??n m?c nó t?o ra m?t hi?u ?ng lan t?a. Theo Wall Street Journal, “Apple thu hút nhi?u ng??i mua s?m ??n n?i riêng nh?ng c?a hàng c?a h? ?? có th? m?t tay nang doanh thu c?a các trung tam mua s?m mà h? ??t c?a hàng lên 10%.”

Kh? n?ng thu hút khách hàng c?a Apple chính là m?t th??c ?o hi?u su?t th??ng hi?u. Càng nhi?u ng??i vào xem các s?n ph?m c?a h? thì kh? n?ng bán hàng càng cao. ??c tính doanh thu c?a Apple trên m?i mét vu?ng là 6.050 ?? la, g?p ??i so v?i thành c?ng c?a Tiffany & Co.

Nhu c?u v? s?n ph?m và d?ch v? c?a b?n là gì? H?y xem con s? d? li?u khách hàng ti?m n?ng (lead generation) c?a b?n ?? ?ánh giá v? Kh?i l??ng.

V?n t?c: Khách hàng ?ang can nh?c hay ra quy?t ??nh?

M?t th??ng hi?u m?nh c?ng ??ng ngh?a v?i t?c ?? bán hàng nhanh. Khách hàng yêu thích th??ng hi?u c?a b?n s? là nh?ng ng??i mua hàng nhanh chóng và hi?u qu?. H? kh?ng suy ?i tính l?i, can nh?c k? l??ng, hay tìm ki?m s?n ph?m có giá th?p nh?t. H? mua, b?i vì h? bi?t r? th??ng hi?u c?a b?n, thích nó, và tin t??ng vào nó.

V?n t?c là m?t th??c ?o t??ng ??i d? dàng ?? n?m b?t. Theo d?i th?i gian khách hàng ph?i di chuy?n qua t?ng giai ?o?n c?a quá trình mua hàng, t? lúc h?i th?m v? s?n ph?m cho ??n lúc b? ti?n ra cho nó.

Th??ng hi?u c?a b?n s? có th? ??y nhanh hi?u su?t bán hàng, m?t khi khách hàng ?? có s? k?t n?i v?i c?ng ty c?a b?n. H? bi?t nó, thích nó, và tin t??ng nó, và ?i?u ?ó có ngh?a là h? s? ??a ra quy?t ??nh mua hàng nhanh h?n.

Giá tr?: M?c ?? th??ng xuyên mà ??i ng? bán hàng c?a b?n ph?i gi?m giá ?? thu hút khách hàng?

Th??ng hi?u m?nh kh?ng c?n gi?m giá ?? giành chi?n th?ng. Trên th?c t?, khách hàng th??ng s? tr? nhi?u h?n cho nh?ng th??ng hi?u d?n ??u trên th? tr??ng.

Phát tri?n th??ng hi?u m?nh c?ng gi?ng nh? xay d?ng m?t con hào quanh doanh nghi?p c?a b?n. Nó cách nhi?t và b?o v? các s?n ph?m và d?ch v? c?a b?n theo nh?ng cách có th? ?o l??ng ???c:

1. ?T?ng giá tr? nh?n th?c và ?? yêu thích ??i v?i s?n ph?m và d?ch v? c?a b?n.

2. ?T?ng s? thu hút và duy trì khách hàng.

3. Gi?m ?? nh?y c?m v? giá

Con hào này càng sau và r?ng thì doanh nghi?p c?a b?n càng m?nh m? h?n ? c? 3 ph??ng di?n trên.

?? ?o l??ng Giá tr?, h?y xem xét các ch? s? giá c?. C?ng ty c?a b?n có th? ??nh giá s?n ph?m và d?ch v? ? m?c giá cao h?n kh?ng? Bán hàng c?a b?n có th??ng xuyên ph?i gi?m giá ?? giành chi?n th?ng kh?ng? C?ng ty c?a b?n có th??ng xuyên ph?i ch?y ch??ng trình khuy?n m?i ?? di chuy?n kim bán hàng kh?ng?

Th??ng hi?u m?nh s? thúc ??y hi?u su?t bán hàng

Kh?ng thi?u nh?ng ch? s? dùng ?? qu?n ly doanh nghi?p c?a b?n, nh?ng các CEO và c? ??ng ch? mu?n th?y hai ?i?u:

1. Doanh thu: Doanh nghi?p có ?ang phát tri?n kh?ng?

2. L?i nhu?n: Doanh nghi?p có ?ang ki?m ???c ti?n kh?ng?

?? ?o l??ng hi?u su?t c?a th??ng hi?u c?a b?n, h?y h?i ng??c l?i t? hai cau h?i này.

Th??c ?o 3Vs giúp b?n ??nh l??ng hi?u su?t th??ng hi?u. Chúng s? giúp b?n bi?t cách th??ng hi?u c?a b?n ?ang di chuy?n kim bán hàng và ch? ra th??ng hi?u c?a b?n ?ang thành c?ng ? ?au và n?i nó có th? t?t l?i.

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com

Theo tác gi? Jeremy Miller t? ngu?n Sticky Branding

 

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

4 × 2 =

To Top
网赚平台