Connect with us

K? lan c?ng ngh? M? và Trung Qu?c th?i h?u IPO: K? khóc, ng??i c??i

Tin qu?c t?

K? lan c?ng ngh? M? và Trung Qu?c th?i h?u IPO: K? khóc, ng??i c??i

T?i M?, các startup c?ng ngh? tr? giá 1 t? USD (k? lan) ?ang ?ánh m?t ma thu?t c?a mình và giá tr? v?n hóa suy gi?m.

H?u nh? nh?ng c?ng ty kh?i nghi?p tr? giá 1 t? USD tr? lên (k? lan) c?a M? d??ng nh? ??u m?t ?i ma thu?t ngay sau khi IPO.?Giá tr? v?n hóa th? tr??ng c?a Uber ?? gi?m g?n m?t n?a k? t? khi ???c niêm y?t vào tháng 5. V?n hóa c?a Lyft thì còn gi?m m?nh h?n ??i th? c?a mình. C? 2 ??u ch?a sinh l?i.?Slack, m?t d?ch v? nh?n tin dành cho gi?i doanh nghi?p M?, ?? l? 360 tri?u USD trong quy ??u tiên v?i t? cách là m?t c?ng ty ??i chúng.?Giá c? phi?u c?a c?ng ty này c?ng gi?m m?nh.

Trong khi ?ó, b?c tranh c?a các k? lan Trung Qu?c th?i h?u IPO l?i khá trái chi?u. Có c?ng ty th?ng hoa, có c?ng ty l?i ?i lùi. ? chi?u ?m ??m, giá c? phi?u c?a Xiaomi, m?t nhà s?n xu?t ?i?n tho?i và các thi?t b? th?ng minh, ?? gi?m m?t n?a khi sau khi IPO vào tháng 7/2018.

Nh?ng nh?ng k? lan khác c?a Trung Qu?c v?n duy trì ???c ma thu?t c?a mình. Qu?c gia ??ng dan nh?t th? gi?i có hai k? lan r?t thành c?ng trong 6 tháng qua. ?ó là Meituan-Dianping, m?t siêu ?ng d?ng d?ch v? tr?c tuy?n và niêm y?t c? phi?u ? H?ng K?ng, và Pinduoduo, m?t ?ng d?ng mua s?m ???c niêm y?t trên sàn giao d?ch Nasdaq c?a New York.?V?i v?n hóa th? tr??ng là 72 t? USD, Meituan hi?n là c?ng ty internet niêm y?t l?n th? ba c?a Trung Qu?c, sau Alibaba và Tencent.?Pinduoduo có giá tr? 36 t? USD, x?p th? n?m, sau Baidu.

Meituan ?? và ?ang ??t ti?n vào d?ch v? giao nh?n th?c ph?m và cho thuê xe ??p.?Ng??i dùng c?m th?y thú v? v?i d?ch v? này, trong khi nhà ??u t? thì d??ng nh? l?i kh?ng hào h?ng. Nh?ng chi?n l??c d??ng nh? ?? ???c ??n ?áp, c?ng ty ?? báo cáo l?i nhu?n ròng ??u tiên, là 876 tri?u Nhan dan t? (128 tri?u USD), trong quy th? hai.?Sanford C. Bernstein, m?t c?ng ty nghiên c?u c?a M?, cho r?ng Meituan có th? ti?p t?c có l?i, b?i vì các ??i th? c?a nó ?ang chùn b??c, bao g?m c? Alibaba, vì kh?ng mu?n ??t ti?n thêm n?a.

V? ph?n mình, Pinduoduo ?? v??t qua?JD.com tr? thành trang th??ng m?i ?i?n t? l?n th? hai c?a Trung Qu?c theo s? l??ng ng??i mua tính theo n?m (h?n 500 tri?u ng??i). Tr??c ?ay, Pinduoduo bùng n? ? các thành ph? nghèo kh?ng nhi?u ng??i quan tam.?Nh?ng khi c?ng ty ?? chuy?n sang nh?ng ng??i giàu h?n, c?ng ty s? ???ng ??u v?i Alibaba, ??i th? s?p g?i ???c 12,9 t? USD ?? gia t?ng ti?m l?c, th?ng qua m?t ??t niêm th? c?p t?i th? tr??ng ch?ng khoán H?ng K?ng vào ngày 26/11.?Ngày 20/11, Pinduoduo báo cáo m?t kho?n l? trong quy th? ba l?n h?n d? ki?n.?C? phi?u c?a nó ?? gi?m 23%. Vi?c duy trì nh?ng ma thu?t d??ng nh? là ?i?u kh?ng h? d? dàng.

The NC?T

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

12 − four =

To Top
网赚平台