Connect with us

Du l?ch t? túc v?i Klook

Tin qu?c t?

Du l?ch t? túc v?i Klook

Klook là n?n t?ng cung c?p các ho?t ??ng và d?ch v? du l?ch t? túc, mang ??n tr?i nghi?m t?t nh?t cho các tín ?? du l?ch ?? thu?n ti?n tìm hi?u th?ng tin v? các ??a ?i?m du l?ch c?ng nh? ??t tour, vé tham quan, ph??ng ti?n di chuy?n, gói ?m th?c và ho?t ??ng ??c s?c t?i các ?i?m ??n th?ng qua website & ?ng d?ng Klook.

Hi?n, Klook ?em ??n h?n 100.000 ho?t ??ng và d?ch v? du l?ch ???c cung c?p b?i h?n 10.000 ??i tác t?i h?n 350 ?i?m ??n trên toàn th? gi?i cho khách du l?ch t? kh?p m?i n?i.H?n 30 tri?u khách du l?ch t? h?n 180 n??c trên kh?p th? gi?i truy c?p Klook.com và ?ng d?ng Klook m?i tháng.Klook hi?n ho?t ??ng v?i 13 ng?n ng?, 41 lo?i ti?n t?? và nhi?u ph??ng th?c thanh toán.T?i Vi?t Nam, Klook áp d?ng hình th?c thanh toán qua Momo.

Theo ?ng CS Soong, Giám ??c vùng ??ng Nam á, Klook, th? tr??ng kinh t? tr?c tuy?n c?a Vi?t Nam d? ki?n ??s? bùng n?: S? t?ng tr??ng c?a quy m? th? tr??ng du l?ch tr?c tuy?n c?a Vi?t Nam trong n?m 2018 ???c ??nh giá là 3,5 t? USD – t?ng 15% m?i n?m – và d? ki?n ??s? là 9 t? USD vào n?m 2025. Ngành du l?ch Vi?t Nam d? ki?n ????t doanh thu 45 t? USD vào n?m 2025, ?óng góp h?n 10% GDP c? n??c, và t?o ra 6 tri?u vi?c làm cho ng??i dan Vi?t Nam. Chính ph? Vi?t Nam s? t?p trung ?ng d?ng c?ng ngh? ?? phát tri?n du l?ch th?ng minh.

Riêng ?ng??i tiêu dùng, 60% dan s? Vi?t Nam d??i 35 tu?i có trình ?? h?c v?n cao h?n và thu nh?p cao h?n, thúc ??y t?ng tr??ng du l?ch trong và ngoài n??c v? các chuy?n ?i và chi tiêu.H?n n?a, 52% ng??i Vi?t Nam ?i du l?ch n??c ngoài ch?n cách du l?ch t? túc.

Ngày nay, h?u h?t khách du l?ch (??c bi?t là th? h? tr?) lu?n k?t n?i tr?c tuy?n ngay c? khi du l?ch. H? có th? d? dàng k?t n?i Internet th?ng qua m?ng wifi / 4G cùng ?i?n tho?i th?ng minh và các thi?t b? di ??ng ?? qu?n ly h?u h?t m?i v?n ?? c?a chuy?n ?i.H?n 75% các ??n hàng c?a Klook trong n?m 2019 ???c th?c hi?n th?ng qua các thi?t b? di ??ng; các ??n hàng ???c ??t trong ngày t?ng 9 l?n t? n?m 2016 ??n 2018. Klook cho phép xác nh?n ??n hàng ngay l?p t?c cho h?n 90% s? l??ng ??t d?ch v?.

??ng d?ng c?a Klook còn cung c?p h? th?ng qu?n ly ??t d?ch v? hi?u qu?, c?p nh?t ph?n h?i c?a ng??i dùng ngay l?p t?c và cho phép th?c hi?n ??n hàng ?i?n t? v?i m? QR t?i ch?, ?cho phép các nhà cung c?p d?ch v? t?p trung vào vi?c t?ng c??ng các d?ch v? c?t l?i c?a h?, qu?n ly các ??n hàng, qu?ng bá c?ng nh? cung c?p ph?n h?i t? khách hàng.So v?i n?m 2018, s? l??ng nhà cung c?p d?ch v? và ??i tác du l?ch t?i Vi?t Nam ?? t?ng 219% trên nhi?u l?nh v?c bao g?m tour du l?ch, tham quan, v?n chuy?n, nhà hàng, ho?t ??ng và tr?i nghi?m.

Klook Travel Fest là chu?i s? ki?n du l?ch nh?m k?t n?i nh?ng ng??i ?am mê du l?ch v?i các ??i tác c?a Klook, giúp h? có nh?ng ?u ??i du l?ch h?p d?n, có thêm nh?ng bí quy?t du l?ch có ích và truy?n c?m h?ng cho h? t? do khám phá và th?c hi?n chuy?n ?i m? ??c c?a mình.? Travel Fest ?? t? ch?c thành c?ng và nh?n ???c nhi?u ph?n h?i tích c?c t? c?ng ??ng trên nhi?u n??c ??ng Nam á, bao g?m Philippines, Malaysia và Singapore, và ?? tr? thành m?t l? h?i du l?ch ?áng mong ch? trong khu v?c.

Theo DNSG?

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

3 × 1 =

To Top
网赚平台