Connect with us
 • 6 cách th??ng hi?u nên ph?n ?ng trong suy thoái kinh t?

  M?t s? nhà kinh t? h?c tin r?ng th? tr??ng có tính ch?t chu k?, trong khi s? khác ngh? r?ng nó v?n hành m?t cách ng?u nhiên. Tuy nhiên, t?t c? ??u th?ng nh?t r?ng kinh t? h?c là s? quy?t ??nh c?a cái gì mang ??n giá tr?,

 • Xay d?ng m?t th??ng hi?u t? t?

  Có l? ?ay là l?n ??u tiên b?n ??c th?y khái ni?m th??ng hi?u t? t?, t?i c?ng kh?ng ch?c trên th? gi?i m?i ng??i có th??ng s? d?ng t? này. M?i ng??i th??ng nói ??n? các khái ni?m nh? th??ng hi?u n?i ti?ng, th??ng hi?u hàng ??u, th??ng hi?u m?nh hay th??ng hi?u quy?n l?c…

 • Các lo?i tên th??ng hi?u: phan tích m?t cái tên

  Tên th??ng hi?u c?ng gi?ng nh? th? ca. Ch? trong m?t ho?c hai t?, b?n ph?i truy?n t?i ???c tinh hoa c?a m?t c?ng ty, s?n ph?m, ho?c d?ch v?. ?ó ch? là m?t c?m t? ??n gi?n nh?ng s? ch?a ??ng r?t nhi?u y ngh?a...

 • Sáng t?o v?i bao bì trà túi l?c

  N?u bao bì h?p d?n, n?i b?t so v?i các s?n ph?m cùng lo?i thì c? h?i khách hàng ch?n s?n ph?m s? cao h?n. Vì v?y, có th? nói r?ng bao bì ?óng vai trò quan tr?ng b?c nh?t v?i các s?n ph?m tiêu dùng ???c bày bán t?i siêu th? hay các kênh bán l? khác.

 • Leonardo Da Vinci – ngh? thu?t và th??ng hi?u

  B?n có th? ??nh giá ???c ngh? thu?t kh?ng? Th?c t? cho th?y là b?n có th?. Ai ?ó ?? v?a tr? 450,3 tri?u ?? la cho m?t b?c tranh, m?c giá cao nh?t t?ng ???c tr? cho m?t tác ph?m ngh? thu?t trong phiên ??u giá...

 • Marketing k?t thúc ? ?au, Branding s? b?t ??u ? ?ó

  B?n ?? có m?t doanh nghi?p, và b?n ?? s?n sàng ?? ??y m?nh các n? l?c xay d?ng th??ng hi?u online. Cau h?i ??u tiên b?n g?p ph?i là "Làm th? nào ?? t?i ti?p t?c xay d?ng th??ng hi?u?"...

 • 6 nguyên nhan th?t b?i th??ng g?p c?a th??ng hi?u

  Th?t khó ?? tin r?ng các th??ng hi?u ?? t?ng m?t th?i ??nh ngh?a c? m?t danh m?c ?? bi?n m?t ho?c ??u tranh d? d?i ?? sinh t?n nh? là: Nortel, Blockbuster, Nokia, hay Blackberry. Vi?c ?ó khó tin nh? th? ta nói r?ng Apple s? bi?n m?t trong n?m n?m t?i...

 • Tên th??ng hi?u tr? thành “??ng t?”?

  M?t s? tên th??ng hi?u ?? tr? thành ??ng t?: B?n kh?ng ch? nói là tìm ki?m trên m?ng internet, b?n nói là google th?ng tin. B?n fedex hàng hóa, hay vì ch? nói v?n chuy?n hàng hóa. B?n xerox ghi chú c?a mình, thay vì ch? nói là photo tài li?u.

 • L?i ích c?a th??ng hi?u ?? b?o h? ???c Facebook nh? th? nào?

  T?i sao m?i ng??i v?n trung thành v?i m?t th??ng hi?u? Có r?t nhi?u l?i ích mà các chuyên gia kh?ng ??nh r?ng ng??i dùng có th? mong mu?n t? m?t th??ng hi?u - s? c?ng tác, d?ch v?, s? ??i m?i, s? k?t n?i, th? hi?u t?i th?i ?i?m mua hàng, m?c ?ích.

 • Làm th? nào ?? ?ánh giá th??ng hi?u

  S? li?u bán hàng c?a b?n là m?t th??c ?o hi?u qu? ?? ?ánh giá th??ng hi?u. Ch?c ch?n, b?n có th? xem xét các ch? s? khác nh? s? t??ng tác c?a truy?n th?ng x? h?i ho?c s? l??ng khách truy c?p vào trang web c?a b?n, nh?ng t?t c? nh?ng s? li?u ?ó […]

Xem thêm
To Top
网赚平台