Connect with us

Ch? h?ng game ?ình ?ám tr? thành t? phú USD m?i nh?t c?a Singapore

Tin qu?c t?

Ch? h?ng game ?ình ?ám tr? thành t? phú USD m?i nh?t c?a Singapore

Gang Ye, 39 tu?i, v?a tr? thành t? phú USD m?i nh?t c?a Singapore v?i tài s?n 1 t? USD, ??n t? c? ph?n t?i c?ng ty Sea Ltd do ?ng ??ng sáng l?p.

Theo t? SCMP, n?m 2009, Gang Ye cùng v?i Forrest Li thành l?p Sea Ltd – c?ng ty có các game n?m trong top 5 ???c t?i nhi?u nh?t trên gian hàng c?a Apple và Android trong ba quy li?n ??u n?m 2019 và doanh thu ??t trên 1 t? USD. T? ??u n?m ??n nay, c? phi?u Sea Ltd, niêm y?t vào tháng 10/2017, ?? t?ng 241,9% giá tr?, giúp các nhà sáng l?p tr? thành t? phú.

Gang Ye hi?n n?m gi? 8,4% c? ph?n t?i?Sea Ltd, s? h?u tài s?n 1 t? USD. Ng??i sáng l?p còn l?i c?a c?ng ty này, Forrest Li, hi?n là c? ??ng cá nhan l?n nh?t và có tài s?n 1,7 t? USD, theo Forbes. C? ??ng l?n nh?t c?a c?ng ty này là h?ng c?ng ngh? kh?ng l? Trung Qu?c – Tencent v?i 33% c? ph?n. Trong quy 3, giá c? phi?u Sea t?ng lên m?c k? l?c sau khi doanh thu c?a c?ng ty t?ng g?p ba l?n lên 610,1 t? USD.

Bên c?nh m?ng game, Sea còn m? r?ng sang nhi?u l?nh v?c khác và ?ang phát tri?n nhanh chóng, trong ?ó có th??ng m?i ?i?n t? v?i n?n t?ng n?i ti?ng t?i khu v?c ??ng Nam á – Shopee. Doanh thu t? th??ng m?i ?i?n t? c?a Sea ?? t?ng g?p 3 l?n trong quy 3, giúp gi?m l? ròng xu?ng còn 206 tri?u USD. Báo cáo tài chính n?m 2018 c?a Sea Ltd cho bi?t m?t trong nh?ng r?i ro kinh doanh c?a c?ng ty này là ph? thu?c vào “m?t vài t?a game”.

Theo h?ng nghiên c?u Iprice Group, n?n t?ng Shopee c?a Sea Ltd hi?n ??ng ??u h?ng m?c mua s?m qua di ??ng t?i ??ng Nam á v? s? l??ng ng??i dùng ho?t ??ng hàng tháng và l??t t?i v? trong quy 3.

Gang Ye nh?p c? t? Trung Qu?c t?i Singapore vào nh?ng n?m 1990. ?ng t?t nghi?p ??i h?c Carnegie Mellon, t?ng làm vi?c cho c?ng ty cho c?ng ty Wilmar International Ltd và U? ban Phát tri?n Kinh t? c?a chính ph? Singapore, theo t? SCMP.

Ye và Li là nh?ng t? phú m?i nh?t n?i lên nh? ngành c?ng nghi?p Game. Theo x?p h?ng c?a Bloomberg, Tim Sweeney, ng??i sáng l?p c?a h?ng game Epic Games, ??ng sau game Fortnite ?ình ?ám, hi?n s? h?u tài s?n 7,2 t? USD. Còn Gabe Newell, ng??i sáng l?p Valve Corp – c?ng ty ??ng sau n?n t?ng game Steam, hi?n s? h?u 5,7 t? USD.

Theo vneconomy

Có th? b?n quan tam...
Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

fourteen + 5 =

To Top
网赚平台