Connect with us

Chín ??i gia c?ng ngh? ch?a n?m nào có l?i

Tin qu?c t?

Chín ??i gia c?ng ngh? ch?a n?m nào có l?i

Nhi?u c?ng ty c?ng ngh? c?a M? ???c ??nh giá hàng t? USD v?n ch?a có l?i k? t? khi thành l?p và ti?p t?c "??t ti?n" các nhà ??u t? ?? t?ng tr??ng.

1. Snap

Thành l?p: n?m 2011

??nh giá hi?n t?i: 21,7 t? USD

L? ròng n?m 2018: 1,3 t? USD

??u n?m nay, Snapchat ?? v??t qua 200 tri?u ng??i dùng th??ng xuyên hàng ngày. Sau 8 n?m sau thành l?p, Snap – c?ng ty s? h?u Snapchat, ?ang hy v?ng ??t ???c m?t c?t m?c b?t ??u có l?i.

2. Zillow

Thành l?p: n?m 2004

??nh giá hi?n t?i: 8,38 t? USD

L? ròng n?m 2018: 119,9 tri?u USD

Zillow ??t tr? s? t?i Seattle, Washington, M?. ?ay là m?t n?n t?ng m?i gi?i b?t ??ng s?n tr?c tuy?n, mi?n phí s? d?ng cho ng??i mua nh?ng thu phí nh?ng ng??i m?i gi?i.

3. Square

Thành l?p: n?m 2009

??nh giá hi?n t?i: 29,6 t? USD

L? ròng n?m 2018: 38,46 tri?u USD

Square là m?t d?ch v? tài chính, thanh toán di ??ng có tr? s? t?i San Francisco, California, M?. C?ng ty kinh doanh các ph?n m?m và ph?n c?ng trong l?nh v?c thanh toán và ?? m? r?ng sang các d?ch v? kinh doanh nh?.

4. Uber

Thành l?p: n?m 2009

??nh giá hi?n t?i: 50,4 t? USD

L? ròng n?m 2018: 1,8 t? USD

Theo báo cáo tài chính quy III/2019, Uber ti?p t?c l? 1,16 t? USD, do chi phí 401 tri?u USD th??ng c? phi?u liên quan ??n ??t IPO h?i tháng 5. Tr??c ?ó, vào n?m 2018, Uber t?ng có quy báo l?i trên gi?y t?, nh? th??ng v? bán l?i m?ng kinh doanh t?i ??ng Nam á cho Grab.

5. Lyft

Thành l?p: n?m 2012

??nh giá hi?n t?i: 14,59 t? USD

L? ròng n?m 2018: 911 tri?u USD

Ng??i phát ng?n c?a Lyft nh?n m?nh trong báo cáo quy III/2019 r?ng CEO Logan Green c?a c?ng ty d? ki?n Lyft s? có l?i vào quy IV/2021.

6. Pinterest

Thành l?p: n?m 2009

??nh giá hi?n t?i: 10,9 t? USD

L? ròng n?m 2018: 63 tri?u USD

Pinterest ch?a n?m nào có l?i. Tuy nhiên, trong th? g?i c? ??ng m?i ?ay, c?ng ty tuyên b? ?? ??t ???c thành t?u là có l?i trong quy III/2019.

7. WeWork

Thành l?p: n?m 2010

??nh giá hi?n t?i: 4,9 t? USD

L? ròng n?m 2018: 1,6 t? USD

C?ng ty m? c?a WeWork là The We Company v?a tr?i qua hai tháng sóng gió, sau khi tham v?ng IPO b?t thành. C?ng ty ch? ???c gi?i c?u sau khi SoftBank tung 9,5 t? USD ?? thau tóm 80% c? ph?n h?i tháng 10/2019.

8. Spotify

Thành l?p: n?m 2006

??nh giá hi?n t?i: 25,8 t? USD

L? ròng n?m 2018: 78 tri?u USD

Spotify ch? là m?t trong nhi?u c?ng ty c?ng ngh? tr? giá hàng t? USD ch?a bao gi? có n?m l?i nhu?n d??ng. Thay vào ?ó, các c?ng ty kh?i nghi?p này t?ng tr??ng b?ng ti?n các nhà ??u t? v?i thuy?t ph?c r?ng h? s? là Facebook ho?c Amazon ti?p theo.

9. Tesla

Thành l?p: n?m 2003

??nh giá hi?n t?i: 59,3 t? USD

L? ròng n?m 2018: 976 tri?u USD

Gi?a tháng 11/2019, Tesla gi?i thi?u nh?ng chi?c xe ?i?n ??u tiên ???c s?n xu?t t?i nhà máy ? Trung Qu?c sau kho?ng 10 tháng xay d?ng. CEO Elon Musk cho bi?t sau 2 nhà máy ? M? và m?t ? Trung Qu?c thì nhà máy th? 4 s? ??t t?i Berlin, ??c.

Theo vnexpress

Có th? b?n quan tam...
Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

13 − five =

To Top
网赚平台