Connect with us

Cái ch?t c?a th?i trang nhanh tác ??ng ??n ngành may m?c chau á nh? th? nào?

Tin qu?c t?

Cái ch?t c?a th?i trang nhanh tác ??ng ??n ngành may m?c chau á nh? th? nào?

Trong nhà máy r?ng l?n c?a Tuntex ? ngo?i ? Jakarta, nh?ng chi?c xe t? hành ch?y kh?p sàn c?a hàng, mang theo v?t li?u gi?a các tr?m c?t t? ??ng, t?o ra nh?ng m?nh v?i theo m?u và máy may bán t? ??ng, n?i có h?n 1.000 c?ng nhan giám sát vi?c xay d?ng hàng may m?c thành ph?m.

Tuntex, nhà cung c?p cho Adidas, Nike, Puma và nhi?u hàng th?i trang toàn c?u khác, v?n ???lu?n lu?n ph?i nhanh, ph?i quay vòng s?n ph?m nhanh h?n các ??i th? ?? c?nh tranh trong vòng tu?n hoàn kh?ng ng?ng ngh? c?a th? tr??ng “th?i trang nhanh” (fast fashion). Nh?ng ngày nay, áp l?c lên c?ng ty th?m chí còn ph?i nhanh h?n n?a, ph?n ?ng nhanh nh?y h?n n?a.

“Th?i gian trung bình ?? hoàn thành s?n ph?m ?? gi?m t? 120 ngày xu?ng 90 ngày cách ?ay 4 n?m và bay gi? là 60 ngày. M?t s? nhà s?n xu?t th?m chí còn th?c hi?n v?i th?i gian ng?n h?n nhi?u”, ?ng Stanley Kang, Phó t?ng giám ??c c?a Tuntex nói. “T? ??ng hóa và s? hóa ?ang thay ??i m?i th?, và khi m?i th? thay ??i, chúng t?i ph?i thay ??i. Ai có th? làm nhanh h?n thì s? giành chi?n th?ng”, ?ng Kang cho bi?t.

Yêu c?u v? tính linh ho?t cao ??n m?c các ??n ??t hàng áo thun cho bóng ?á th?m chí có th? in lu?n k?t qu? c?a m?t tr?n ??u, ?ng Kang cho bi?t.

Tuntex, gi?ng nh? nhi?u c?ng ty khác trong chu?i cung ?ng c?a ngành may m?c tr? giá 1,4 nghìn t? USD. C?ng ty c?ng ?ang ??u t? hàng tri?u USD m?i n?m vào c?ng ngh? và các quy trình m?i, khi s? thay ??i trong nhu c?u c?a ng??i tiêu dùng ??nh hình l?i ngành này. Th?i ??i c?a “th?i trang nhanh” giá r?, s?p h?t và nó s?p ???c thay th? b?ng m?t m? hình m?i thiên v? t?c ??, ?? chính xác, kh? n?ng truy tìm ngu?n g?c và kh? n?ng ?áp ?ng v?i s? l??ng l?n.

?? ?i?u ch?nh, các nhà cung c?p ?ang chuy?n trung tam s?n xu?t c?a h? t?i g?n h?n v?i c? s? h? t?ng, nguyên li?u th? và th? tr??ng cu?i cùng c?a h?,?cho phép h? ti?t ki?m th?i gian quy giá trong vòng ??i s?n ph?m. Và h? c?ng ?ang ??u t? m?nh vào t? ??ng hóa và s? hóa, khi c?ng ngh? ngày m?t tiên ti?n h?n.

S? thay ??i c?a ngành c?ng nghi?p may m?c có th? gay ?nh h??ng l?n t?i các qu?c gia ? Nam và ??ng Nam á, ?ang là ??u m?i cung c?p nh?ng thành ph?n c? b?n nh?t c?a chu?i cung c?p d?t may toàn c?u.?Nó có th? d?n ??n s? k?t thúc cu?c ch?y ?ua toàn c?u kéo dài 7 th?p k? qua trong vi?c gi?m l??ng nhan c?ng, khi?t? ??ng hóa hoàn toàn s? thay ??i tri?t ?? cách th?c ngành c?ng nghi?p này thu l?i nhu?n, ??ng th?i ?e d?a hàng tri?u c?ng nhan tay ngh? th?p trên kh?p th? gi?i.

“T?i ngh? ??i v?i các qu?c gia nh? Bangladesh và th?m chí c? Campuchia, x?a gi? h? ngh? ch? c?n làm nh?ng ?i?u c? b?n”, ?ng Sanchita Banerjee Saxena, Giám ??c ?i?u hành c?a Vi?n nghiên c?u Nam á t?i ??i h?c California, Berkeley nói. “Bay gi? hoàn c?nh ?ang thay ??i, ngành c?ng nghi?p này c?n ph?i suy ngh? l?i, và làm th? nào h? có th? ti?n lên các b?c cao h?n tr?ng chu?i giá tr?, làm th? nào ?? có th? ?a d?ng hóa. Bay gi?, t?i ngh? h? th?c s? s? ph?i thay ??i. “

Cu?c c?nh tranh kh?c li?t trong ngành bán l? toàn c?u

Vi?c c?i t? chu?i cung ?ng là h? qu? c?a nh?ng thay ??i ??a ch?n trong ngành th?i trang. Các chu?i bán l? chuyên v? s?n ph?m có biên l?i nhu?n th?p, th?i h?n s? d?ng ng?n vào ??u nh?ng n?m 2000 ?ang g?p khó kh?n.?Th??ng hi?u Forever 21 c?a M? là h?ng tên tu?i m?i nh?t ph?i ?? ??n phá s?n t?i M? h?i tháng 9 v?a qua. H? gia nh?p danh sách các th??ng hi?u nh? Barneys,?Diesel và Roberto Cavalli, c?ng nh??nhà s?n xu?t giày Rockport ?? phá s?n ch??trong 2 n?m qua.

Các th??ng hi?u th?i trang?online nh? Asos?có th? c?nh tranh nh? ?áp ?ng nhanh h?n v?i các xu h??ng th?i trang khi h? ??y m?nh ti?p c?n ng??i tiêu dùng qua Instagram và các m?ng x? h?i khác. Các nhà bán l? online nh? Stitch Fix ?ang giành nhi?u khách hàng nh? s? d?ng thu?t toán hi?u ???c s? thích cá nhan c?a khách hàng t? ?ó ?? xu?t nh?ng s?n ph?m phù h?p.

Các ??i gia bán l?, nh? Inditex, ch? s? h?u th??ng hi?u Zara toàn c?u, c?ng ty m? c?a Uniqlo, Fast Retailing, cùng v?i H&M, ?? ??u t? vào c?ng ngh? ?? c?i thi?n tr?i nghi?m c?a khách hàng t?i c?a hàng, ??ng th?i xay d?ng h? th?ng qu?n ly d? li?u và “h?u c?n th?ng minh” ?? t?i ?u hóa chu?i cung ?ng. Nh?ng ??ng thái này nh?m ??m b?o r?ng th?i trang h? phù h?p ?úng th? hi?u c?a khách hàng, vào ?úng th?i ?i?m.

“T?c ?? s? là tên c?a trò ch?i … t?c ?? và ki?m soát”, ?ng Ricardo Perez Garrido, giáo s? v? ??i m?i k? thu?t s? và h? th?ng th?ng tin t?i IE Business School ? Madrid cho bi?t. “?i?u ?ó có ngh?a là thi?t k? theo h??ng ph?c v? nh?ng gì khách hàng thích, v?n hành ?? ??t s?n ph?m ?úng ch? và c?ng ngh? ?? làm cho nó siêu nhanh, siêu hi?u qu? . N?u b?n ki?m soát ba l?nh v?c ?ó, b?n s? tr? thành b?t kh? chi?n b?i.”

Các c?a hàng c?a Zara s? th??ng có nh?ng dòng s?n ph?m khác nhau dù ? cùng?m?t thành ph?, v?i hàng hóa ???c l?a ch?n c?n th?n ?áp ?ng yêu c?u “??a ph??ng hóa” khách hàng. ??ng th?i, h? nhanh chóng chuy?n ??i s?n ph?m và ph?n ?ng nhanh v?i các xu h??ng thay ??i. M?t c?a hàng Zara riêng l? có th? ??t hàng các l? s?n ph?m nh?, ?ánh giá ph?n h?i và sau ?ó “kh?ng v?n” l? s?n ph?m b? sung ?? l?p ??y kho ch? trong vài ngày!

Ngành may m?c ?? có nh?ng s? d?ch chuy?n s?n xu?t ?áng k? trong 4 th?p k? qua.

Yêu c?u v? t?c ?? kéo theo s? thay ??i v? chu?i cung ?ng

Nhu c?u v? t?c ?? ?? b?t ??u ??o l?n chu?i cung ?ng mà các c?ng ty may m?c ?? dành trong vài th?p k? qua ?? xay d?ng. Trong m?t n? l?c kh?ng ng?ng ?? c?t gi?m chi phí, các nhà cung c?p kh?ng ng?ng chuy?n c? s? s?n xu?t c?a h? trong và gi?a các qu?c gia chau á ?? tìm ki?m ngu?n nhan c?ng r? và chi phí r? h?n.

?i?u ?ó ?? m? r?ng chu?i cung ?ng c?a h? trên kho?ng cách ??a ly kh?ng l?: hàng ngàn kilomet gi?a các nhà máy v?i ??n nhà máy may, và cách xa ?i?m ??n cu?i cùng c?a h? t?i hàng tu?n v?n chuy?n b?ng tàu. Ch?ng h?n, hành trình c?a m?t s?n ph?m Adidas ho?c Nike do Tuntex s?n xu?t t?i Indonesia?có th? b?t ??u cách ?ó g?n 4.000 km trong nhà máy d?t c?a m?t c?ng ty t?i ?ài Loan. V?i có th? c?n g?n m?t tu?n ?? ???c v?n chuy?n ??n ???c nhà máy may.

Còn hi?n nay, các nhà s?n xu?t th?i trang ?ang rút ng?n tri?t ?? chu?i cung ?ng?b?ng cách di chuy?n s?n xu?t ??n g?n h?n v?i ng??i tiêu dùng c?a h?. Các nhà máy ? chau ?u hi?n d??ng nh? ???c thi?t k? ph?c v? cho chính?chau ?u.

“Thay vì ?i qua m?t vòng tu?n hoàn g?m thi?t k?, ??a các nguyên li?u t?i chau á ?? s?n xu?t, r?i l?i ??a s?n ph?m tr? l?i, h?u h?t các s?n ph?m th?i trang ?ang ???c s?n xu?t g?n ng??i tiêu dùng h?n, có ngh?a nó s? ??t h?n, nh?ng cho phép rút ng?n vòng quay xu?ng ch? còn 4-5 tu?n”, Giáo s??Garrido chia s?.

…và ngu?n lao ??ng chau á c?ng ?ang b? ?e do?

T? ch?c Lao ??ng Qu?c t? cho bi?t trong m?t báo cáo n?m 2019, r?ng có ??n 80% trong s? h?n 60 tri?u vi?c làm trong l?nh v?c này có th? g?p r?i ro khi robot c?t và may t? ??ng chi?m l?nh các nhà máy. ?i?u ?ó có ngh?a là l?c l??ng lao ??ng s? ph?i thích nghi v?i k? thu?t h?n. ?ng David Williams, ng??i qu?n ly d? án Decent Work c?a ILO trong chu?i cung ?ng ngành may m?c ? chau á, cho bi?t các vòng ??u tiên c?a t? ??ng hóa ?? d?n ??n m?t s? l?c l??ng lao ??ng trong khu v?c b? ?nh h??ng.

Nh?ng qu?c gia nh? Myanmar và Ethiopia ?ang c? g?ng ??t mình vào v? trí tiên phong c?a làn sóng ti?p theo và ?? m? ph?ng s? thành c?ng c?a ?ài Loan và Vi?t Nam. C?a s? c? h?i c?a h? có th? ?ang ?óng l?i. “M?c dù th?i ??i ‘?ua ??n ?áy’ s?p k?t thúc, nh?ng ?i?u này kh?ng có ngh?a là hàng may m?c s? kh?ng có vai trò trong t??ng lai c?ng nghi?p hóa,” ?ng Williams nói. “M?c dù có th? ?úng là tr? khi h? v?n nhanh nh?n và tri?n khai c?ng ngh? m?t cách th?ng minh, tu?i th? chung c?a các ngành này có th? s? ng?n h?n trong nh?ng th?p k? t?i.”

Theo NC?T?

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

12 + five =

To Top
网赚平台