Connect with us

Các lo?i tên th??ng hi?u: phan tích m?t cái tên

??t tên th??ng hi?u

Các lo?i tên th??ng hi?u: phan tích m?t cái tên

Tên th??ng hi?u c?ng gi?ng nh? th? ca. Ch? trong m?t ho?c hai t?, b?n ph?i truy?n t?i ???c tinh hoa c?a m?t c?ng ty, s?n ph?m, ho?c d?ch v?. ?ó ch? là m?t c?m t? ??n gi?n nh?ng s? ch?a ??ng r?t nhi?u y ngh?a...

??t tên kh?ng ph?i là m?t c?ng vi?c ??n gi?n. ?ó là m?t trong nh?ng m?ng c?n sáng t?o nh?t trong marketing, b?i vì có hàng ch?c, hàng tr?m cách ?? ??t tên th??ng hi?u.

Bài vi?t này s? nhìn nh?n và phan tích các lo?i tên th??ng hi?u theo 2 quan ?i?m: theo phan lo?i tên và theo cách c?u thành tên.

Tên th??ng hi?u có ba lo?i c? b?n: m? t?, g?i y, và kh?ng liên quan (empty vessel). Ba lo?i tên này có th? xem nh? là khu?n m?u, ?? giúp b?n ??nh h??ng, và xác ??nh cau chuy?n mà b?n mu?n k? qua th??ng hi?u c?a mình.

M? t?

?ay là lo?i tên th??ng hi?u dùng ?? miêu t? s?n ph?m hay d?ch v? c?a b?n. Ví d? nh?

? Whole Foods (Th??ng hi?u bán th?c ph?m toàn di?n)

? Toys “R” Us (Th??ng hi?u bán ?? ch?i tr? em)

? Shredded Wheat (Th??ng hi?u bán ng? c?c)

 

Các tên th??ng hi?u mang tính m? t? s? nói lên tính n?ng và ??nh v? th??ng hi?u m?t cách r? ràng. Kh?ng có s? m? h? hay khó hi?u nào gi?a tên th??ng hi?u và s?n ph?m hay d?ch v? mà th??ng hi?u ?ó cung c?p

G?i y

Lo?i tên th??ng hi?u này có tác d?ng g?i y cho ng??i dùng v? s?n ph?m ho?c d?ch v?. Nh?ng tên th??ng hi?u thu?c lo?i này có th? là m?t ?n d?, t??ng ??ng, ho?c m?t liên t??ng nào ?ó. Ví d? nh? Twitter là tên c?a m?t m?ng x? h?i, và nó mang y ngh?a nh? là m?t ?àn chim ?ang ríu rít v?i nhau. Các ví d? khác có th? k? ??n:

? Buffer (m?t ?ng d?ng web cho phép b?n s?p x?p và chia s? các bài vi?t trên profile và trang c?a b?n t?i các trang m?ng x? h?i khác)

? OpenTable (h? th?ng ??t ch? nhà hàng)

Lo?i tên th??ng hi?u g?i y là lo?i ph? bi?n nh?t, b?i vì chúng ??c ?áo và nói lên ???c tính n?ng c?a th??ng hi?u. ?ay là m?t cách sáng t?o ?? ??nh v? th??ng hi?u, b?ng cách xay d?ng y t??ng d?a trên nh?ng khái ni?m mà khách hàng ?? hi?u r?.

Kh?ng liên quan (Empty vessel – Chi?c tàu tr?ng)

?ay là lo?i tên th??ng hi?u th??ng kh?ng có m?i liên h? nào v?i s?n ph?m hay d?ch v? mà th??ng hi?u ?ó cung c?p. ?ó có th? là nh?ng t? kh?ng liên quan nh? Apple ho?c Caterpillar, ho?c là nh?ng t? t? th??ng hi?u ngh? ra nh? là Verizon hay Kodak. Cách ??t tên th??ng hi?u này r?t t? do, m?t t? ng? kh?ng b? gi?i h?n b?i ch?c n?ng hay m? t? v? th??ng hi?u. Ch?n ra m?t t? và ?? nó tr? thành tên th??ng hi?u c?a b?n.

? Acura

? Starbucks

? Zappos

M?t chi?c tàu tr?ng r?ng thì hoàn toàn linh ho?t. Tên th??ng hi?u kh?ng liên quan c?ng v?y. Nó có th? mang b?t k? y ngh?a gì. Nh?ng thách th?c ??t ra là s? d?ng tên th??ng hi?u theo lo?i này, b?n s?ph?i ??u t? nhi?u th?i gian và ngu?n l?c marketing ?? mang l?i y ngh?a cho nó. Làm cho khách hàng hi?u và bi?t v? th??ng hi?u c?a b?n và s?n ph?m hay d?ch v? mà nó mang l?i s? tr? thành m?t ph?n ??c tính trong các nhi?m v? c?a th??ng hi?u c?a b?n.

C?u thành tên th??ng hi?u

V?i ba lo?i tên th??ng hi?u nêu trên, có hàng ch?c cách ?? b?n có th? ch?n ra ???c ?úng t? hay c?m t? ?? th? hi?n th??ng hi?u c?a b?n. Bao g?m:

? Theo tên gia ?ình: H. J. Heinz Company, Ford Motor Company, Colgate

? Theo tên vi?t t?t: IBM ( (International Business Machines Corporation), GEICO (The Government Employees Insurance Company), KFC (Kentucky Fried Chicken)

? Theo tên nh?ng nhan v?t có th?t ho?c kh?ng có th?t: Tesla Motors, Dr. Pepper, Sid Lee

? Theo t? ng? l?y ra t? th?n tho?i: Nike, Pandora, Hermès

? Theo ng?n ng? h?ng ngày: Apple, Caterpillar, Staples

? Theo t? n?i: Facebook, Snapchat, BlackBerry

? Theo các t? m?i d?a trên ng? ngh?a: Instagram, Microsoft, Aeroplan

? Theo các t? rút g?n: FedEx, Metlife, Cisco

? Theo các t? m?i d?a trên g?c t? La tinh ho?c Hy L?p c?: Accenture, Dasani, Viagra

? Theo các t? m?i d?a trên v?n ?i?u: Kodak, Acura, Clorox

? Theo các t? c? y sai chính t?: Flickr, Tumblr, UNKNWN

? S? d?ng các ti?p v? ng?: Onesies, Spotify, Pampers

? Ch?i ch?: World of Woolcraft, Wok This Way, Tequila Mockingbird

H?y sáng t?o trong vi?c ??t tên th??ng hi?u c?a b?n

Hi?u bi?t v? các lo?i tên th??ng hi?u t?o ra nh?ng c? h?i m?i. N?m na nh? là m?t ng??i ngh? s? ???c trao cho thêm nhi?u màu s?c h?n n?a ?? v?.

??t tên th??ng hi?u là ph?n th??ng c?a s? sáng t?o. Trong giai ?o?n hình thành nên m?t cái tên, b?n h?y li?t kê càng nhi?u l?a ch?n càng t?t. M?c tiêu c?a giai ?o?n này lu?n là kh?ng ?? sót l?i m?t gi?i pháp nào c?.

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com

Theo tác gi? Jeremy Miller t? ngu?n Sticky Branding

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

3 × five =

To Top
网赚平台