Connect with us

beFood b? d?ng t? khi ch?a ra m?t: Nhìn l?i cu?c chi?n ‘kh? máu’ th? tr??ng giao ?? ?n t?i Vi?t Nam

Tin trong n??c

beFood b? d?ng t? khi ch?a ra m?t: Nhìn l?i cu?c chi?n ‘kh? máu’ th? tr??ng giao ?? ?n t?i Vi?t Nam

Chúng ta có l? nghe nhi?u nh?n ??nh ?ay cu?c ch?i kh?ng d? ?n, tuy nhiên ?i chi ti?t vào nh?ng d? án t? lúc th? tr??ng còn s? khai nh? FoodPanda, Vietnammm cho ??n c?ng cu?c ?ánh ngách nh? LoShip (chuyên trà s?a) c?ng ‘ch?t’

Th?m chí ng??i còn tr? l?i nh? Now, GrabFood ‘ng?p ng?a’ thua l?; b?c tranh ‘kh? máu’ m?i càng r? nét: T??ng t? Ride-hailing, giao ?? ?n là m?t chi?n tr??ng ‘??t ti?n’ và ch?a m?t ai th?y ???c ?i?m hoà v?n.

Là tan binh c?a ngành v?n t?i c?ng ngh?, n?n t?ng g?i xe be thu?c Be Group ??t 350.000 chuy?n xe/ngày, 50.000 tài x?, m? r?ng 9 t?nh thành, kho?ng 40 tri?u chuy?n ?i sau 10 tháng, nhanh chóng ??ng Top 3 th? tr??ng Vi?t Nam. Gi?a tr?n chi?n kh?c li?t, be ?ang phát ?i tín hi?u ?áng ghi nh?n. Song trong ??ng thái m?i ?ay, be chính th?c t?m d?ng d?ch v? giao ?? ?n beFood – v?n là th? tr??ng màu m? ?ang có s? c?nh tranh kh?c li?t c?a GrabFood v?i Now, Go-Viet…

T?i sao l?i màu m?? V?i m?t n?n kinh t? ?ang ?i lên, thu nh?p ???c nang cao, ng??i dan s?n sàng chi ti?n nhi?u h?n cho nh?ng d?ch v? ti?n l?i. Ch?a k?, cu?c cách m?ng c?ng ngh? ?ang thay ??i thói quen tiêu dùng c?a khu v?c nói chung và Vi?t Nam nói riêng, th?ng kê cho th?y ngày càng nhi?u ng??i – ??c bi?t dan v?n phòng, sinh viên… – s? d?ng d?ch v? ??t th?c ?n tr?c tuy?n hàng ngày.

Báo cáo phan tích c?a Euromonitor c?ng th? hi?n, th? tr??ng ??t món tr?c tuy?n ? Vi?t Nam giá tr? kho?ng 33 tri?u USD vào n?m 2018 và d? báo s? ??t h?n 38 tri?u USD vào n?m 2020 v?i t?c ?? t?ng tr??ng trung bình ? m?c 11%/n?m.

Trong mi?ng bánh màu m? ?y, nhi?u tay ch?i nh?y vào khai thác, t? Now (thu?c Foody), FoodPanda, Lala (thu?c Scommerce), Vietnammm, LoShip (thu?c Lozi), GrabFood ??n Baemin (Hàn Qu?c); và c?ng kh?ng ít chi?n binh ?? d?ng cu?c. M?c dù ???c h?u thu?n t? nhi?u phía, d? nhiên vì nh?ng ??n v? khai thác m?ng giao ?? ?n ??u có n?n t?ng v? v?n, c?ng ngh?… song v?i m?t cu?c chi?n ‘kh? máu’ thì các bên ph?i th?c s? s?n sàng, ??ng th?i ‘can ?ong ?o ??m’ hi?u qu? cho nh?ng l?nh v?c còn l?i.

Chia s? v?i chúng t?i, ??i di?n be xác nh?n ?ang t?m ho?n k? ho?ch giao ?? ?n sau 6 tháng nghiên c?u, chu?n b?. Song, t?m ng?ng kh?ng có ngh?a là ng?ng h?n, và be s? chính th?c có cau tr? l?i vào tháng 12/2019.

Lu?n kh?ng ??nh be hoàn toàn có c? h?i trong m?ng food; tuy nhiên ‘??t ti?n’ cho m?ng m?i s? ?nh h??ng ??n cu?c chi?n hi?n t?i v? v?n chuy?n hành khách. Do ?ó, ban l?nh ??o quy?t ??nh ch?p nh?n k?t qu? ‘thai ch?t l?u’ m?ng beFood ?? d?n l?c cho Ride-hailing (g?i xe).

H?u thu?n b?i n?n t?ng, v?n… th?m chí ch? ?ánh ngách c?ng kh?ng th? t?n t?i

T? cau chuy?n beFood, nhìn l?i th? tr??ng giao ?? ?n Vi?t kh?ng ít tên tu?i chóng ??n v?i ?i. Chúng ta có l? nghe nhi?u nh?n ??nh ?ay cu?c ch?i kh?ng d? ?n, tuy nhiên ?i chi ti?t vào nh?ng d? án t? lúc th? tr??ng còn s? khai nh? FoodPanda, Vietnammm cho ??n c?ng cu?c ?ánh ngách nh? LoShip (chuyên trà s?a) c?ng ‘ch?t’; th?m chí ng??i còn tr? l?i nh? Now, GrabFood ‘ng?p ng?a’ thua l?; b?c tranh ‘kh? máu’ m?i càng r? nét: T??ng t? Ride-hailing, giao ?? ?n là m?t chi?n tr??ng ‘??t ti?n’ và ch?a m?t ai th?y ???c ?i?m hòa v?n.

Là m?t trong 3 viên g?ch ??u tiên c?a th? tr??ng, FoodPanda nhanh chóng rút kh?i th? tr??ng vào cu?i n?m 2015.

M?i ?ay, Vietnammm ‘bán mình’ cho Baemin c?a Woowa Brothers, ??n v? ?ang cung c?p d?ch v? giao nh?n ?? ?n Baedal Minjok hàng ??u Hàn Qu?c. ?i?u ?áng nói, Vietnammm t?ng ghi nh?n m?t s? thành c?ng nh?t ??nh t?i chau ?u. V? Vi?t Nam, Vietnammm c?ng ‘kh?n khéo’ ch?n th? tr??ng ngách expat (nh?ng ng??i làm vi?c v?n phòng ??n t? n??c ngoài), nh?ng v?n thua cu?c.

T??ng t?, LoShip c?ng ch?n ‘ti?t ki?m’ kinh phí khi ??nh v? th? tr??ng gia nh?p là trà s?a v?i cau tagline “Mua và ship trà s?a cho b?n”, tên tu?i h?ng ??n nay có th? nói m? nh?t trên th? tr??ng.

?áng k? nh?t là Lala, s?m tri?n khai d? án Food Delivery vào cu?i n?m 2017, tr??c khi GrabFood xu?t hi?n; tung khuy?n m?i l?n ngay khi m?i chào hàng; ???c h?u thu?n b?i h? th?ng Scommerce – ??t bi?t Ahamove v?i t?p khách hàng, ??u m?i là các quán ?n hi?n có… Lala dù r?n ràng ngày b??c vào r?i c?ng ?? l? làng ngày rút lui.

Tr? l?i báo gi?i, ??i di?n Lala phan tr?n Food Delivery g?p thách th?c l?n tr??c Delivery Now ?? ?n sau vào tam trí ng??i dùng, bên c?nh ??i th? m?nh GrabFood. Tuy nhiên t?u trung, vi?c rút lui c?a h?u h?t các h?ng ??u do kh?ng ti?m l?c ?? ti?p t?c cu?c ch?i, nhi?u chuyên gia cho hay.

Quan ?i?m trên c?ng ???c h? tr? b?i vi?c liên t?c ‘khát’ v?n trong b?c tranh tài chính thua l? c?a hai tay ch?i ?áng g?m hi?n nay: Now và GrabFood.

Ng??i còn tr? l?i c?ng ng?p ng?a thua l?

V?i Foody, theo ngu?n tin Deal Street Asia, tháng 9/2017 doanh nghi?p ?? ???c SEA mua l?i 82% v?n v?i giá 64 tri?u USD. Trong ?ó, SEA m?nh danh là startup k? lan ??u tiên c?a ??ng Nam á v?i s?n ph?m chính là game online, Shopee và Airpay. N?m 2016, SEA ???c ??nh giá kho?ng 3,75 t? USD, hi?n ?ang niêm y?t t?i M?.

M?c dù ???c v? ??i m?nh, Now c?ng ph?i thu h?p và ch?p nh?n bu?ng b? th? tr??ng Indonesia. BCTC c?a Foody còn cho th?y kho?n l? h?n 430 t? ??ng trong n?m 2018, g?n 4 l?n so v?i m?c l? n?m 2017 và h?n 10 l?n so v?i n?m 2016. L? l?y k? ??n cu?i n?m 2018 c?a doanh nghi?p này ? m?c g?n 612 t? ??ng, trong khi n?m 2016 – th?i ?i?m tr??c khi bán c? ph?n cho SEA – doanh nghi?p này m?i l? l?y k? h?n 67 t? ??ng.

Hay v?i Grab, th?ng kê n?m na ??n v? ??n nay ?? huy ??ng ???c kho?ng 8 t? USD, và m?c chi tiêu ?au ?ó h?t 6-7 t? USD. Cu?i n?m 2018, Grab ghi nh?n kho?n l? ròng g?n ngàn t? ??ng, ti?p t?c t?ng m?nh so v?i con s? các n?m tr??c.

Bên c?nh c?ng cu?c ‘??t ti?n’ c?nh tranh ?? có th? ph?n, thói quen s? d?ng ti?n m?t c?a khách hàng Vi?t m?t m?t c?ng t?o nên rào c?n trong th? tr??ng giao ?? ?n, gi?i quan sát ghi nh?n. Các h?ng ?ang ph?i can ??i r?i ro và s? hài lòng c?a khách hàng khi ch?p nh?n thanh toán COD – thanh toán ti?n m?t khi nh?n hàng. COD th?c t? ?ang d?n ??n nhi?u tr??ng h?p ‘bùng hàng’ gay nhi?u thi?t h?i cho c? h?ng c?ng nh? tài x?; ?i?n hình nh?t là 3 v? giao trà s?a qua GrabFood tr? giá hàng tri?u ??ng/??n ?ang gay d?y sóng d? lu?n t?i Tp.HCM.

V?a ra m?t Go-Food m?i ?ay, GoViet c?ng áp d?ng chính sách bu?t tài x? Go-Food ph?i ?ng ti?n ra ?? mua hàng tr??c theo yêu c?u c?a khách hàng, do ?ó các shipper ph?i ch? ??i ch? bi?n và ch?p nh?n r?i ro khách h?y ??n hàng.

Theo Cafef?

Có th? b?n quan tam...
Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

1 + 10 =

To Top
网赚平台