Connect with us

Bao bì th??ng hi?u: V? khí bí m?t ?? t?o ?u tiên mua hàng

Bao bì

Bao bì th??ng hi?u: V? khí bí m?t ?? t?o ?u tiên mua hàng

Kho?ng 6 n?m tr??c, t?i ch?u trách nhi?m tung ra m?t th??ng hi?u m?i trong danh m?c hàng lau b?n, bao g?m h?n 1000 s?n ph?m, v?i m?i th? liên quan ??n th??ng hi?u này: s? khác bi?t và v? trí c?a th??ng hi?u, tìm ngu?n cung ?ng s?n ph?m, t?o ra nh?n di?n th??ng hi?u, thi?t k? bao bì, và phát tri?n chi?n l??c truy?n th?ng.

Quy?t ??nh khó kh?n nh?t mà chúng t?i ph?i làm là làm th? nào ?? phan bi?t th??ng hi?u m?i v?i nh?ng ??i th? hi?n t?i. T? b?n than các s?n ph?m này c?ng có r?t ít c? h?i ?? t?o ra khác bi?t trên th? tr??ng…

Trong quá trình ??ng n?o, t?i nh?n th?y m?t ?i?m chung v?i t?t c? các ??i th? c?nh tranh c?a chúng t?i: bao bì c?a h? x?u t?.

Vai trò c?a bao bì trong xay d?ng th??ng hi?u
Ngành c?ng nghi?p r??u vang ?? d?y t?i t?m quan tr?ng c?a bao bì trong vi?c bán s?n ph?m. Do ?ó, t?i ngay l?p t?c nhìn th?y c? h?i ?? phan bi?t th??ng hi?u m?i: s? d?ng bao bì ?? ??t ???c l?i th? c?nh tranh.

Nhi?u t? ch?c ch? nh?n th?y vai trò ch?c n?ng thu?n túy c?a bao bì: nó ???c thi?t k? ?? ch?a s?n ph?m, b?o v? s?n ph?m kh?i b? h? h?ng trong su?t quá trình l?u tr? và v?n chuy?n, và tuan th? các quy ??nh c?a chính ph?.

Trong cu?c chi?n liên t?c ?? khác bi?t hóa, vi?c ?óng gói c?n ???c khái thác h?t ti?m n?ng: nh? là m?t ??i s? th?m l?ng cho th??ng hi?u.

Bao bì th??ng hi?u c?ng là m?t ph?n c?a s? t??ng tác m?t thi?t gi?a ng??i tiêu dùng v?i th??ng hi?u. Trên k? hàng, nó có nhi?m v? r?t l?n trong vi?c thu hút và thuy?t ph?c ng??i tiêu dùng r?ng nó là s? l?a ch?n t?t nh?t.

200418 Packaging 5

??y ?? th?ng tin

M?t trong nh?ng ch?c n?ng c? b?n c?a bao bì là ?? cung c?p t?t c? th?ng tin c?n thi?t v? s?n ph?m.
Các th??ng hi?u th?ng minh s? s? d?ng bao bì ?? giao ti?p nhi?u h?n ch? kh?ng ch? là tên nhà s?n xu?t, s? s?n ph?m, th?ng tin liên l?c và trang web. H? làm cho ng??i tiêu dùng d? dàng l?a ch?n th??ng hi?u c?a mình b?ng cách s? d?ng bao bì ?? cung c?p cau tr? l?i cho nhi?u cau h?i khác:
? S?n ph?m tr?ng nh? th? nào? (bao g?m hình ch?p s?n ph?m)
? Nh?ng gì khách hàng có th? mong ??i ?? khi m? bao bì ra (li?t kê t?t c? các thành ph?n, ph? tùng và ph? ki?n)
? S?n ph?m nên ???c s? d?ng, duy trì, và b?o qu?n nh? th? nào (n?u có th? bao g?m t?t c? các th?ng tin này trên bao bì, ch? kh?ng ph?i thêm th?ng tin r?i ? trong bao bì)
? Chính sách b?o hành là gì?

200418 Packaging 6

C?ng c? th?ng ?i?p th??ng hi?u?

Bao bì là m?t c? h?i tuy?t v?i ?? truy?n ??t th??ng hi?u c?a b?n và khi?n khách hàng c?m th?y tho?i mái khi l?a ch?n nó.

Th??ng hi?u có th? ??t ???c ?i?u này b?ng nhi?u cách: n?i dung nhi?u c?m h?ng, l?a ch?n c?n th?n các v?t li?u ?óng gói (m?t th?c t? th?ng th??ng c?a các th??ng hi?u than thi?n v?i m?i tr??ng) ho?c th?ng qua thi?t k? ??c ?áo và ch?c n?ng c?a nó.

Apple dành s? quan tam ??n bao bì c?a h? c?ng nhi?u nh? dành cho s?n ph?m và th?ng ?i?p marketing. T?i v?n gi? t?t c? bao bì c?a iPhone, iPad và Mac Book, và ghi nh? c?m giác tuy?t v?i khi l?n ??u tiên t?i m? chúng ra.

T?ng tính h?u d?ng

Khái ni?m bao bì h?u d?ng lo?i b? nh?n th?c r?ng bao bì tr? nên v? d?ng ngay khi s?n ph?m ???c mua và s? d?ng. Các th??ng hi?u theo ?u?i bao bì h?u d?ng bi?n nhu c?u (??ng và b?o v? s?n ph?m) thành m?t l?i ích gia t?ng giá tr?.

Tr? l?i v?i ngành c?ng nghi?p r??u vang, h?u h?t r??u vang ???c ?óng gói trong chai ho?c thùng carton mà sau ?ó th??ng ch? b? ?i, ho?c, t?t h?n thì ???c tái ch?.

Bao bì c?a h?ng r??u Aquilegia ???c thi?t k? b?i Icon Packaging ?? bi?n h?p ??ng th?ng th??ng thành nh?ng giá ??ng r??u r?t ??p và có th? dùng l?i ???c.

200418 Packaging 7

Thi?t k? b?t m?t

V?i r?t nhi?u s? c?nh tranh và s? t?p trung chú y c?a ng??i tiêu dùng ngày càng ng?n ?i, các th??ng hi?u ch? có vài giay ?? ???c chú y và t?o ?n t??ng ??u tiên.
Khi ?? c?p ??n vi?c thi?t k? bao bì, h?y ch?c ch?n r?ng b?n ?? nghiên c?u v? các ??i th? c?nh tranh, cùng v?i nh?ng y?u t? gia t?ng giá tr? b? thi?u trong bao bì c?a h?, và ?em nh?ng ?i?u ?ó b? sung trong thi?t k? c?a b?n.

B??c ti?p theo là v??t lên ??i th? c?nh tranh tr?c ti?p và vay m??n nh?ng y t??ng t? các ngành c?ng nghi?p mà ?óng gói là y?u t? quan tr?ng trong vi?c bán s?n ph?m, ch?ng h?n nh? ?? u?ng và các th? tr??ng ch?m sóc cá nhan.

Bên c?nh vi?c tr? nên ?áng chú y, bao bì h?p d?n có th? giúp b?n? t?ng thêm ngu?n phan ph?i cho th??ng hi?u c?a b?n. Ví d? nh? có r?t nhi?u các nhà phan ph?i ??c l?p ?? ?ánh giá cao phong cách hi?n ??i và phác ho? màu s?c táo b?o trong thi?t k? bao bì, qua ?ó h? có th? nang giá tr? các showroom c?a h? t?i các c?a hàng bán l?.

200418 Packaging 8

Làm th? nào ?? bao bì th??ng hi?u c?a b?n n?i b?t? Th?ng qua vi?c s? d?ng màu s?c, hình d?ng ho?c thi?t k? ?? h?a. N?u ??i th? c?nh tranh c?a b?n s? d?ng màu s?c b?o th?, h?y s? d?ng nh?ng gam màu táo b?o. N?u h? s? d?ng h?p hình ch? nh?t, b?n h?y dùng hình vu?ng. N?u bao bì c?a h? có v? dày ??c, h?y ?i theo thi?t k? ??n gi?n.

Trong các danh m?c hàng hóa nhi?u c?nh tranh, bao bì th??ng hi?u có th? tr? thành v? khí bí m?t ?? t?o ra nh?n th?c, mong mu?n và s? ?a thích c?a ng??i tiêu dùng cho th??ng hi?u c?a b?n. Và kh?ng gi?ng nh? các khía c?nh khác v? m?i tr??ng kinh doanh mà m?t th??ng hi?u kh?ng th? ki?m soát ???c, thi?t k? bao bì khác bi?t hoàn toàn n?m trong t?m v?i.

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com
Tham kh?o ngu?n Brand Uniq

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

2 × three =

To Top
网赚平台