Connect with us

7 xu h??ng thi?t k? bao bì trên th? gi?i

Bao bì

7 xu h??ng thi?t k? bao bì trên th? gi?i

?n t??ng ban ??u có ?nh h??ng r?t l?n, chính vì v?y các th??ng hi?u lu?n dành m?t s? quan tam ??c bi?t ??n thi?t k? bao bì s?n ph?m. C?ng nh? m?i khía c?nh khác trong marketing, vi?c thi?t k? bao bì thay ??i tu? theo th? hi?u c?a ng??i tiêu dùng. Có 8 xung h??ng mà th??ng hi?u c?n n?m b?t trong thi?t k?.

1. S? d?ng màu s?c b?t m?t?

N?i b?t trên k? tr?ng bày t?i c?a hàng kh?ng ph?i là thách th?c duy nh?t c?a bao bì s?n ph?m mà vi?c t?o ?n t??ng so v?i v? vàng s?n ph?m trên các trang th??ng m?i ?i?n t? ?ang là m?c tiêu khó kh?n c?n ??t ???c. ?? bao bì b?t m?t h?n, các th??ng hi?u th??ng s? d?ng màu r?c r? nh? màu vàng, ??, màu xanh chu?i (neon) và màu ánh kim…

N?u b?n b? qua xu h??ng này thì t?n th?t s? kh?ng h? nh?. M?t nghiên c?u ch? ra r?ng ng??i tiêu dùng th??ng quy?t ??nh m?t ch?n s?n ph?m m?t cách v? th?c khi nhìn th?y ch?a ??y m?t phút. Hai ph?n ba khách hàng cho r?ng m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t ?nh h??ng ??n ch?n l?a c?a h? chính là màu s?c c?a bao bì.

091119 xu huong thiet ke bao bi 2

2. Sáng t?o là ?i?m m?u ch?t?

Bao bì kh?ng ch? ?? b?o v? s?n ph?m mà còn ?óng vai trò thu hút s? quan tam và thích thú c?a ng??i tiêu dùng. S? sáng t?o trong thi?t k? s? giúp thu hút s? chú y và gia t?ng giá tr? c?a s?n ph?m.

3. Bao bì than thi?n m?i tr??ng lu?n ???c ?u tiên?

Xu h??ng bao bì than thi?n m?i tr??ng ngày càng phát tri?n và s? là m?t yêu c?u t?t y?u trong t??ng lai. Khách hàng s?n sàng tr? giá cao h?n cho các s?n ph?m có bao bì than thi?n m?i tr??ng. Các th??ng hi?u hàng ??u nh? Coca Cola ?ang n? l?c chuy?n ??i sang các bao bì có th? tái ch? ???c. Ngoài ch?t li?u bao bì, doanh nghi?p c?n n? l?c?k?t n?i v?i khách hàng qua vi?c truy?n t?i th?ng ?i?p r?ng doanh nghi?p lu?n tìm các gi?i pháp giúp m?i tr??ng ngày càng xanh và phát tri?n bên v?ng h?n.

091119 xu huong thiet ke bao bi 3

4. Xu h??ng thi?t k? t?i gi?n?

Bao bì t?i gi?n ???c ??nh ngh?a là bao bì ch? bao g?m các th?ng tin c?n thi?t. Nghiên c?u ch? ra r?ng khách hàng gi?m tin t??ng v?i các bao bì thi?t k? r?i r?m v?i th?ng tin dày ??c. “Càng ít càng hi?u qu?” hay “càng ??n gi?n càng t?t” là xu h??ng hi?n t?i ?ang ?chi?m ???c ni?m tin và t?o c?m giác chan th?t t? khách hàng.

5. Xu h??ng hoài c??

Thi?t k? nh?n hi?u theo phong cách Vintage có th? là m?t xu h??ng ??i tr?ng v?i vi?c s? d?ng màu s?c b?t m?t và phong cách bao bì hi?n ??i. Ng??i tiêu dùng b? h?p d?n b?i phong cách c? (vintage) vì s? g?i nh? ?? nh?ng k? ni?m quá kh?, v?n hoá x?a c?. V?i các khách hàng l?n tu?i thì phong cách vintage giúp h? b?i h?i nh? v? quá kh?, nh? v? tu?i th?. Trong khi các khách hàng tr? thì vintage có th? t?o s? tò mò mu?n tìm hi?u v? cu?c s?ng ngày xa x?a. Vintage là m?t xu h??ng b?n v?ng và có th? h?p d?n m?i l?a tu?i.

091119 xu huong thiet ke bao bi 1

6. Xu h??ng bao bì xuyên th?u?

Bao bì xuyên th?u giúp nhìn th?y s?n ph?m bên trong là m?t trong nh?ng xu h??ng thi?t k? n?i tr?i trong l?nh v?c bao bì th?c ph?m. Ngoài các th?ng tin trên bao bì, Khách hàng r?t thích thú nhìn th?y ???c s?n ph?m bên trong mà h? mua, gi? ?ay qua bao bì xuyên th?u ?? ?áp ?ng ???c nhu c?u này.

7. Bán s? tr?i nghi?m?

H?y nhìn các youtuber làm các video clip m? h?p các s?n ph?m thì b?n có th? hình dung m?c ?? háo h?c và c?m xúc c?a khách hàng khi m? h?p s?n ph?m nh? th? nào. Các C?ng ty c?n n?m b?t ???c xu th? này ?? t?o ra nh?ng tr?i nghi?m ??c bi?t cho khách hàng.

Xu h??ng này càng quan tr?ng h?n khi ng??i tiêu dùng ngày càng mua hàng online và h? kh?ng có c? h?i s? mó s?n ph?m t?i c?a hàng. Bao bì có th? giúp trong vi?c t?o tr?i nghi?m th??ng hi?u ?áng nh? và giúp cho s?n ph?m n?i b?t h?n so v?i ??i th? c?nh tranh. T?o tr?i nghi?m bao bì s?n ph?m qua vi?c s? d?ng v?t li?u, cách th?c ?óng m?, hình d?ng…

 

Tham kh?o bài vi?t c?a Phil Edwards

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com ?

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

twenty − sixteen =

To Top
网赚平台