Connect with us

6 nguyên nhan th?t b?i th??ng g?p c?a th??ng hi?u

DNA Vi?t

6 nguyên nhan th?t b?i th??ng g?p c?a th??ng hi?u

Th?t khó ?? tin r?ng các th??ng hi?u ?? t?ng m?t th?i ??nh ngh?a c? m?t danh m?c ?? bi?n m?t ho?c ??u tranh d? d?i ?? sinh t?n nh? là: Nortel, Blockbuster, Nokia, hay Blackberry. Vi?c ?ó khó tin nh? th? ta nói r?ng Apple s? bi?n m?t trong n?m n?m t?i...

Cau h?i ??u tiên các nhà ti?p th? s? t? h?i là: ?i?u gì ?? x?y ra? Làm th? nào mà m?t th??ng hi?u ?? t?ng v? cùng m?nh m? và có s?c chi ph?i, tr? nên kh?ng h?p th?i nh? v?y?

Nghiên c?u m?t s? nguyên nhan ph? bi?n c?a th?t b?i th??ng hi?u, d??i ?ay là m?t s? ly do “ph? bi?n nh?t”, ???c s?p x?p theo th? t? “kh? n?ng s?a ch?a”, b?t ??u v?i nh?ng tình hu?ng có th? d? dàng kh?c ph?c và k?t thúc b?ng nh?ng ?i?u mà h?u nh? kh?ng th? h?i ph?c ???c n?a.

Xay d?ng m?t s?n ph?m, kh?ng ph?i là m?t th??ng hi?u

Có r?t nhi?u c?ng ty có th? cung c?p các s?n ph?m tuy?t v?i, nh?ng l?i kh?ng xay d?ng ???c th??ng hi?u cho mình. Nhóm qu?n ly ?i?u hành các c?ng ty này lu?n tin vào chi?n l??c bán hàng: “chúng t?i cung c?p s?n ph?m v?i ch?t l??ng tuy?t v?i và giá c? can x?ng”.

Th?c t? ?? ch?ng minh s?n ph?m t?t nh?t kh?ng ph?i lúc nào c?ng th?ng.

T? góc ?? s?n ph?m, Fage ?? tiêu chu?n là s?a chua Hy L?p ?ích th?c trên th? tr??ng M?: th??ng hi?u này thu?c s? h?u c?a cùng m?t c?ng ty có v? trí hàng ??u t?i th? tr??ng Hy L?p. Tuy nhiên, th?c t? là chi?m th? ph?n nhi?u h?n ? th? tr??ng M? l?i là Chobani, th??ng hi?u ?? ra m?t 9 n?m sau th??ng hi?u Fage.

Thi?u qu?ng bá th??ng hi?u

?ay là m?t tình hu?ng ph? bi?n khác: ngan sách marketing ?? xay d?ng th??ng hi?u kh?ng ?? ?? ??t ???c b?t c? ?i?u gì có y ngh?a. Trên th?c t?, các nhà qu?n ly tin r?ng, gi?ng nh? trong k?ch b?n trên, marketing ch? là ?? th?a m?n cái t?i và là m?t s? l?ng phí ti?n ??u t?, và h? ch? t?p trung vào s?n ph?m và giá c?.

S? qu?ng bá th??ng hi?u liên t?c b?ng các th?ng ?i?p là chìa khóa ?? ???c nh?n di?n trong tam trí ng??i tiêu dùng. Các th??ng hi?u kh?ng có trong nh?n di?n c?a ng??i tiêu dùng thì c?ng nh? kh?ng t?n t?i. ?? tham gia vào cu?c chi?n th??ng hi?u trên th? tr??ng, ngan sách qu?ng bá th??ng hi?u ph?i ngang b?ng v?i các th??ng hi?u c?nh tranh b?n ?ang c? g?ng ?? thay th?.

B? m?c k?t ? gi?a

M?t th??ng hi?u “b? m?c k?t ? gi?a” khi nó kh?ng có v? trí xác ??nh trên th? tr??ng. Nh?ng th??ng hi?u này th??ng ph?i ??u tranh ?? duy trì l?i nhu?n và cu?i cùng ??u ch?t.

Gap ???c ra m?t vào n?m 1969 và nhanh chóng tr? thành ??i di?n cho qu?n áo ki?u M? giá r? và ng?u.

Trong nh?ng n?m g?n ?ay, Gap ?ang ph?i v?t l?n ?? xác ??nh nh?n di?n c?a mình, c? trong n?i b? (gi?a Old Navy và Banana Republic), và bên ngoài, ph?i ??i m?t v?i c?nh tranh t? các th??ng hi?u t?p trung h?n nh? H&M và Zara.

Chi?n l??c t? t??c ?o?t doanh thu c?a th??ng hi?u

Nh?ng thay ??i trong th? tr??ng ?òi h?i các hành ??ng chi?n l??c táo b?o, ?nh h??ng ??n danh m?c th??ng hi?u c?a c?ng ty. Nh?ng ??ng thái này bao g?m vi?c tung ra các th??ng hi?u m?i ?? ch?ng l?i c?nh tranh m?i n?i lên, ho?c nh?m giành ???c m?t phan khúc th? tr??ng m?i.

Nh?ng ??ng thái chi?n l??c này ph?i ???c lên k? ho?ch c?n th?n ?? tránh s? t? nu?t ch?ng c?a các th??ng hi?u hi?n có.

H?y xem xét m?t tình hu?ng ph? bi?n: m?t th??ng hi?u cao c?p ?? quy?t ??nh ??a ra m?t gi?i pháp thay th? chi phí th?p h?n, ?? n?m b?t m?t phan ?o?n th? tr??ng m?i, bao g?m nh?ng khách hàng hi?n kh?ng có kh? n?ng mua. Nhi?u c?ng ty ch?n cách ti?p c?n th? tr??ng ng?n nh?t: l?y s?n ph?m hi?n có c?a m?t s? dòng cao c?p c?a c?ng ty, và bán chúng d??i m?t th??ng hi?u có tên t??ng t?, ?? t?o ra m?t k?t n?i r? ràng v?i th??ng hi?u cao c?p kia.

?ó là m?t chi?n l??c tuy?t v?i, ít nh?t là v? ly thuy?t. Trong th?c t?, các c?ng ty này có nguy c? làm m?t các khách hàng chính y?u c?a h?, là nh?ng ng??i hi?n ?ang tr? r?t nhi?u cho các th??ng hi?u cao c?p.

?? tránh vi?c t? t??c ?o?t doanh thu, c?n ph?i có ?? s? tách bi?t gi?a hai th??ng hi?u (c? và m?i) ?? gi? cho c? hai ??u có liên quan và thu hút các nhóm ??i t??ng tiêu dùng khác nhau.

Kh?ng theo k?p v?i c?nh tranh trên th? tr??ng

L?i th? c?nh tranh r?t khó ?? b?o t?n.

Giáo s? Youngme Moon c?a Tr??ng Kinh T? Harvard nói v? “s? gia t?ng b?ng cách c?ng thêm” trong quy?n sách c?a bà r?ng: các tính n?ng khác bi?t th??ng ???c nhanh chóng sao chép b?i ??i th? c?nh tranh và r?i tr? thành nh?ng ?i?m gi?ng nhau, và là ?i?u mà t?t c? ng??i tiêu dùng ??u mong mu?n ??t ???c.

S? s?ng còn c?a th??ng hi?u ?òi h?i s? ??i m?i liên t?c.

Sai l?m ??u tiên mà các c?ng ty nh? Blackberry, và Blockbuster ??u m?c ph?i ?ó là kh?ng nh?n th?c ???c r?ng th? tr??ng ?ang thay ??i. Blackberry ?? tin t??ng trong m?t th?i gian dài r?ng ?i?n tho?i màn hình c?m ?ng ch? là m?t m?t qu?ng cáo. Các nhà qu?n ly c?ng kh?ng nhìn th?y s? ti?n tri?n c?a ?i?n tho?i th?ng minh t? m?t thi?t b? liên l?c ??n m?t trung tam gi?i trí ??y ??.

Kh?ng th? theo k?p v?i c?nh tranh trên th? tr??ng (ngay c? khi b?n là ng??i phát minh danh m?c ??y) th??ng d?n ??n th?t b?i th??ng hi?u, ??c bi?t là trong các h?ng m?c c?n n?m b?t c? h?i, m?t khi ?? b? t?t l?i, g?n nh? kh?ng có kh? n?ng nào cho b?n ?? có th? b?t k?p n?a.

C? y ?ánh l?a khách hàng

Vào tháng 9 n?m 2015, tin t?c khám phá ra r?ng Volkswagen ?? cài ??t ph?n m?m trong các xe ???c trang b? ??ng c? TDI, ch? kích ho?t ki?m soát khí th?i khi ???c ki?m tra. N?u kh?ng, xe ? t? c?a h?ng ?? v??t m?c ? nhi?m nhi?u g?p 35 l?n.

M?t s? th??ng hi?u ? t? ?? v??t qua kh?ng ho?ng do l?i s?n xu?t. Tuy nhiên, vi?c l?a d?i khách hàng nh?m m?c ?ích giành th? ph?n gay ra thi?t h?i kh?ng th? kh?c ph?c ???c.

S? kh?ng bao nhiêu ti?n và PR là ?? ?? c?u ???c m?t th??ng hi?u ?? m?t ?i danh ti?ng c?a mình.

Nhìn chung, th??ng s? có s? k?t h?p c?a nhi?u y?u t? d?n ??n th?t b?i c?a th??ng hi?u. Nh?ng tình hu?ng nêu trên nêu b?t nh?ng thách th?c và trách nhi?m mà các nhà qu?n ly th??ng hi?u c?n ??i m?t ?? ??m b?o r?ng th??ng hi?u v?n có th? t?n t?i và h?p th?i dài h?n.

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com

Tham kh?o ngu?n Brand Uniq

Có th? b?n quan tam...
Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

13 + 15 =

To Top
网赚平台