Connect with us

3 chi?n l??c th??ng hi?u làm t?ng giá tr? doanh nghi?p

DNA Vi?t

3 chi?n l??c th??ng hi?u làm t?ng giá tr? doanh nghi?p

B?n hi?u gì v? 'th??ng hi?u'? M?i ng??i th??ng s? d?ng nh?m l?n khái ni?m "th??ng hi?u" v?i tên c?ng ty. M?t "th??ng hi?u" th?c ra bao g?m nhi?u h?n nh? th?..

Th??ng hi?u là cái phán ánh ???c t?t c? m?i th? v? m?t c?ng ty và tr?i nghi?m d?ch v? hay s?n ph?m mà ng??i tiêu dùng s? mua t? c?ng ty ?ó.

Ví d?, Coca Cola s? d?ng cau?“Have a Coke and a smile”?(t?m d?ch: H?y u?ng Coke và m?m c??i), vì v?y b?t c? khi nào b?n ngh? v? th??ng hi?u n??c gi?i khát này, b?n s? ngh? v? h?nh phúc.

T??ng t?, khi b?n ngh? v? Nike, b?n ngh? v? s?c m?nh và ch? ngh?a anh hùng. M?t l?n n?a, khi b?n ngh? v? iPhone, b?n s? ngh? ??n m?t tr?i nghi?m k? thu?t s? tuy?t v?i.

Vì v?y, m?t chi?n l??c th??ng hi?u m?nh là ?i?u b?n c?n ?? t?o ra nh?n di?n th??ng hi?u m?nh.

Nh?n di?n th??ng hi?u là cách mà c?ng ty th? hi?n mình cho khách hàng; trong khi ?ó chi?n l??c th??ng hi?u là nh?ng n? l?c liên t?c ?? phát tri?n m?t th??ng hi?u thành c?ng nh?m giúp c?ng ty ??t ???c các m?c tiêu c? th?.

T?i sao có ???c nh?n di?n th??ng hi?u m?nh là quan tr?ng v?i doanh nghi?p?

Th??ng hi?u m?nh kh?ng ???c xay d?ng ch? trong m?t ngày. ?? xay d?ng m?t th??ng hi?u khi?n khách hàng s?n sàng g?n k?t ?òi h?i r?t nhi?u c?ng s?c và tam t?. T?o ra m?t h? th?ng nh?n di?n th??ng hi?u m?nh s? mang l?i nhi?u l?i ích cho c?ng ty, nh? là:

? Nó làm t?ng tài s?n nh?n th?y c?a th??ng hi?u. Ví d? nh? Coca Cola là m?t th??ng hi?u n?i ti?ng, c?ng ty có th? bán s?n ph?m c?a mình ? m?t m?c giá cao h?n so v?i các th??ng hi?u n??c ng?t ít ???c bi?t ??n khác. M?t th??ng hi?u m?nh s? ???c hi?u là ??ng ngh?a v?i ch?t l??ng cao, vì v?y khách hàng s?n sàng tr? nhi?u ti?n h?n.

? Các th??ng hi?u l?n nh?t th??ng k?t n?i c?m xúc v?i khách hàng c?a h? nhi?u h?n, do ?ó khách hàng th??ng trung thành h?n. Ví d? nh? Nike là th??ng hi?u s? d?ng c?m xúc ?? xay d?ng lòng trung thành c?a khách hàng.

? Th??ng hi?u m?nh có th? thúc ??y nhan viên. Nh?ng nhan viên trung thành và n?ng su?t là tài s?n tuy?t v?i c?a c?ng ty và h? s? tr? thành nh?ng ng??i ?ng h? nhi?t tình ?? qu?ng bá th?ng ?i?p c?a th??ng hi?u ?i xung quanh.

3 Chi?n l??c xay d?ng th??ng hi?u ?? t?ng giá tr? cho doanh nghi?p c?a b?n

Chi?n l??c th??ng hi?u c?ng c? v? trí c?a c?ng ty trên th? tr??ng. N?u thành c?ng, nó s? giúp b?n t?o ra m?t th??ng hi?u thành c?ng và ??t ???c m?c tiêu kinh doanh. D??i ?ay là 3 chi?n l??c xay d?ng th??ng hi?u s? làm gia t?ng giá tr? cho doanh nghi?p c?a b?n:

Xác ??nh l?i h?a th??ng hi?u

L?i h?a th??ng hi?u là m?t th?ng ?i?p dành cho ??i t??ng m?c tiêu c?a b?n, v? nh?ng gì h? có th? mong ??i t? vi?c s? d?ng s?n ph?m / d?ch v? c?a b?n.

Tuy nhiên, theo Allen Adamson, ch? t?ch khu v?c B?c M? c?a c?ng ty t? v?n và thi?t k? th??ng hi?u Landor Associates, vi?c xác ??nh ???c l?i h?a th??ng hi?u là kh?ng ??; vi?c xác ??nh m?c ?ích c?ng quan tr?ng kh?ng kém. Xác ??nh ???c m?c ?ích s? giúp phan bi?t mình kh?i nh?ng ??i th? c?nh tranh.

Ví d?, IKEA h?a cung c?p cho khách hàng c?a mình ?? n?i th?t ch?t l??ng t?t nh?t v?i giá c? ph?i ch?ng. Nh?ng nh?ng gì phan bi?t IKEA v?i nh?ng ng??i bán ?? n?i th?t tr?c tuy?n khác là m?c ?ích c?a h? là giúp khách hàng “create a better life everyday” (t?o ra m?t cu?c s?ng t?t ??p h?n hàng ngày).

Tính nh?t quán c?a th??ng hi?u

T?o ra h? th?ng nh?n di?n th??ng hi?u m?nh ?? khách hàng m?c tiêu ghi nh? ??n b?n là quan tr?ng, nh?ng vi?c duy trì nó th?m chí còn quan tr?ng h?n. ?i?u này có ngh?a là b?n kh?ng bao gi? nên làm gì gay nh?m l?n cho khách hàng c?a b?n.

B?n c?n ph?i ??m b?o t?t c? các th?ng ?i?p c?a mình – cho dù ?ó là b?n c?p nh?t trên trang Facebook Doanh Nghi?p, m?t b?c ?nh ???c ??ng lên tài kho?n Instagram ho?c m?t video trên YouTube, ??u phù h?p v?i nh?n di?n th??ng hi?u c?a b?n.

Target, m?t trong nh?ng c?a hàng bán l? l?n nh?t ?? tr? thành ng??i chi?n th?ng khi th? hi?n tính nh?t quán th??ng hi?u c?a mình. H? ?? dùng m?t logo trong h?n 50 n?m.

Tính nh?t quán c?a th??ng hi?u này tr?i dài trên t?t c? các n?n t?ng marketing t?p trung vào tr?i nghi?m mua s?m c?a Target – “Expect more. Pay less” (Mong ??i nhi?u h?n, tr? ít h?n) kh?u hi?u mà h? hi?n ?ang s? d?ng. H? ?? thành c?ng khi xay d?ng m?t c? ch? màu s?c phù h?p v?i th??ng hi?u và nh?ng n? l?c liên t?c c?a h? ?? qu?ng bá hình ?nh h? th?ng c?a hàng gi?m giá cáo c?p, v?i các s?n ph?m ch?t l??ng t?t h?n và d?ch v? khách hàng ??c bi?t.

M?t c?ng ty khác c?ng thành c?ng khi nh?t quán th??ng hi?u ?ó là Coca Cola. M?i y?u t? marketing c?a th??ng hi?u này ho?t ??ng v? cùng hài hoà v?i nhau và ?i?u này ?? giúp h? tr? thành m?t trong nh?ng th??ng hi?u d? nh?n bi?t nh?t trên th? gi?i. Cho dù ?ó là qu?ng bá c?ng ty trên các ph??ng ti?n truy?n th?ng x? h?i ho?c th?ng qua qu?ng cáo truy?n th?ng, th??ng hi?u v?n duy trì s? nh?t quán c?a nó m?t cách li?n m?ch.

Xay d?ng th??ng hi?u có th? xem nh? là thêm vào s?n ph?m/d?ch v? c?a b?n cá tính và thái ?? c?a doanh nghi?p, ?? ng??i dùng có th? d? dàng liên k?t h?n v?i b?n. Ch? c?n ph?m m?t sai l?m và t?t c? nh?ng n? l?c c?a b?n c?ng ?i tong. Do ?ó, h?y ??m b?o b?n duy trì tính nh?t quán trong ng?n t? s? d?ng, ph?i h?p màu s?c, logo, và nh?ng nh?n di?n th??ng hi?u khác c?a b?n.

K?t n?i c?m xúc

B?n ?? bao gi? t? h?i t?i sao m?t s? qu?ng cáo có tác d?ng nhi?u h?n nh?ng cái khác? Nó ??n gi?n ch? vì h? ch?m vào ?úng c?m xúc c?a khách hàng. Theo Unruly, nh?ng qu?ng cáo chia s? nhi?u nh?t n?m 2015 ??u ch?a nhi?u n?i dung c?m xúc.

“Friends Furever” c?a Android là qu?ng cáo ???c chia s? nhi?u nh?t vào n?m 2015. Qu?ng cáo này ch?a các clip v? nh?ng con v?t d? th??ng, ?i?u mà ch?c ch?n s? khi?n ng??i xem xúc ??ng. Trên th?c t?, ba qu?ng cáo ???c chia s? nhi?u nh?t ??u dùng hình ?nh c?a chó làm trung tam.

Nh?ng b?n ph?i h?t s?c c?n th?n khi s? d?ng ??ng v?t ?? thu hút c?m xúc c?a m?i ng??i, vì ch? m?t sai l?m nh? c?ng có th? gay m?t thi?n c?m c?a ng??i xem m?t cách nghiêm tr?ng.

Trong m?t tr??ng h?p khác, MetLife Hong Kong ?? t?o ra m?t qu?ng cáo có m?i liên h? gi?a cha và con. C? bé d? th??ng m? t? nh?ng ?i?u c? ?y yêu th??ng v? b? c? và cách ?ng ?y làm cho c? h?nh phúc. Cao trào là khi c? bé m? t? cách ?ng ?y nói d?i c?, ch? ?? làm c? vui.

Các th??ng hi?u ?? ch?m vào m?t s? c?m xúc nh? h?nh phúc, n?i bu?n, s? h?i, t?c gi?n và nhi?u c?m xúc khác ?? xay d?ng nh?n di?n th??ng hi?u. N?u làm ?úng, b?n có th? ???c h??ng l?i v? cùng, nh?ng h?y nh? ?ó c?ng là m?t ph?m trù ph?c t?p. Vì v?y, b?n ph?i h?t s?c c?n th?n.

Tóm l?i, xay d?ng m?t chi?n l??c th??ng hi?u kh?ng d? dàng, nh?ng n?u b?n có th? làm ?i?u ?ó m?t cách ?úng ??n, b?n s? kh?ng bao gi? h?i h?n. Ch?c ch?n nh?ng ng??i khác có th? bán s?n ph?m ho?c cung c?p d?ch v? t??ng t? nh? c?a b?n, nh?ng b?n có th? làm cho mình n?i b?t b?ng cách t?o ra m?t th??ng hi?u m?nh.

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com

Theo tác gi? Pratik Dholakiya

 

Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

9 + 5 =

To Top
网赚平台