Connect with us

L?i ích c?a th??ng hi?u ?? b?o h? ???c Facebook nh? th? nào?

DNA Vi?t

L?i ích c?a th??ng hi?u ?? b?o h? ???c Facebook nh? th? nào?

T?i sao m?i ng??i v?n trung thành v?i m?t th??ng hi?u? Có r?t nhi?u l?i ích mà các chuyên gia kh?ng ??nh r?ng ng??i dùng có th? mong mu?n t? m?t th??ng hi?u - s? c?ng tác, d?ch v?, s? ??i m?i, s? k?t n?i, th? hi?u t?i th?i ?i?m mua hàng, m?c ?ích.

R? ràng có nhi?u ly do khi?n m?i ng??i trung thành v?i m?t th??ng hi?u nào ?ó, nh?ng khi th??ng hi?u r?t thành c?ng và ??ng th?i l?i kh?ng ???c yêu thích b?i ng??i s? d?ng nó thì sao? T?i sao m?i ng??i v?n trung thành v?i m?t th??ng hi?u mà h? kh?ng thích?…

Trong tr??ng h?p b?n ch?a bi?t – Facebook v?a tr?i nghi?m m?t cú ?á vào th??ng hi?u c?a mình g?n ?ay. Kh?ng ?i sau vào chi ti?t (có quá nhi?u v?n ?? khó hi?u, nh?ng Cambridge Analytica ?? l?m d?ng 50 tri?u b? th?ng tin c?a ng??i s? d?ng Facebook là m?t s? vi?c r?t nh?y c?m) có v? nh? Facebook ?? kh?ng th?t s? là m?t th??ng hi?u ?áng tin c?y.

V? c?n b?n, ng??i dùng ?? cung c?p d? li?u c?a h? cho Facebook trong nhi?u n?m nay, nh?ng vi?c thi?u c?n th?n c?a Facebook khi x? ly nh?ng d? li?u này ?ang tr? thành tam ?i?m chú y. Hashtag #deletefacebook ?? thu hút s? quan tam ?áng k? trên các ph??ng ti?n truy?n th?ng x? h?i, và Bank of America ?? c?t gi?m d? báo giá c? phi?u c?a Facebook, l?y làn sóng dang cao c?a hashtag này làm ly do. M?c dù hashtag và quan ?i?m t?y chay Facebook ???c chia s? r?ng r?i nh?ng có r?t ít b?ng ch?ng cho th?y s? l??ng l?n ng??i dùng th?c s? r?i b? Facebook. Trong m?t cu?c ph?ng v?n g?n ?ay, Mark Zuckerberg ?? tr? l?i m?t cau h?i trong chi?n d?ch #definebook b?ng cách nói r?ng h? ch?a th?y m?t con s? có y ngh?a nào v? vi?c ng??i dùng r?i kh?i m?ng x? h?i này.

L?i ích c?a th??ng hi?u: Chi?c áo giáp b?o v? th??ng hi?u

Trong tr??ng h?p c?a Facebook, ?ay là ?i?m chính y?u. Th? có th? d? dàng b? l?ng quên trong vi?c ??nh hình th??ng hi?u ?ó là y?u t? l?i ích. Th??ng hi?u (và doanh nghi?p) cho phép m?i ng??i làm ???c nh?ng gì, và giá tr? nào ???c th? hi?n v?i ng??i dùng?

Facebook ?? tham nh?p thành c?ng vào x? h?i hi?n ??i, theo cách mà khi ng??i dùng xóa tài kho?n c?a h?, ?i?u ?ó kh?ng ch? ??n gi?n là r?i b? th??ng hi?u này, mà nó còn có ngh?a là h? s? m?t nh?ng m?i liên h? b?n bè và x? h?i. N?u x? h?i th?c t? ???c hình thành b?i vi?c chia s? m?t kh?ng gian chung, thì Facebook ?? tr? thành kh?ng gian chung ?ó trong x? h?i k? thu?t s?. Trên th?c t?, ??nh ngh?a theo t? ?i?n c?a x? h?i – là t?ng th? c?a nh?ng ng??i s?ng chung trong m?t c?ng ??ng có tr?t t? dù ít hay nhi?u – ?i?u này c?ng ph?n nhi?u ??nh ngh?a ???c l?i ích c?a Facebook trong l?nh v?c k? thu?t s?.

M?t s? nhà bình lu?n ?? ?? c?p r?ng các m?ng x? h?i c?ng t?ng có th?i hoàng kim nh? v?y nh?ng cu?i cùng c?ng ??u b? thay th? c? (MySpace, Friendster, Orkut), và r?ng Facebook c?ng có th? ?i theo cách này. T?i kh?ng b? thuy?t ph?c l?m v? ?i?u này, và ly do n?m ? l?i ích c?a th??ng hi?u này. Facebook ?? ??t chính nó vào trung tam c?a m?t s? l??ng kh?ng th? ??m ???c c?a các m?i quan h?, và th?m chí nhi?u m?i quan h? trong s? ?ó ??n gi?n là ?? kh?ng t?n t?i n?u kh?ng có Facebook. Hi?n t?i, ?ay là th??ng hi?u có r?t ít c?nh tranh, và s? l??ng ng??i dùng tuy?t ??i v?n ?ang th? hi?n v? th? th?ng tr? c?a Facebook.

Chính l?i ích ??c ?áo này c?a Facebook có v? s? giúp h? v??t qua các v?n ?? v? ni?m tin mà ng??i dùng ?ang c?m th?y v?i th??ng hi?u. Vào th?i ?i?m hi?n nay, nhìn nh?n c?a ng??i dùng v? Facebook ?ang ? m?c c?c th?p, r?t nhi?u ng??i kh?ng tin t??ng vào n?i dung h? th?y, và vào ?i?u Facebook s? làm v?i th?ng tin c?a h?. Trên th?c t?, Facebook là c?ng ty c?ng ngh? l?n mà m?i ng??i ít tin t??ng nh?t, v?i 80% ng??i tham gia m?t cu?c kh?o sát nói r?ng h? kh?ng tin t??ng vào Facebook v?i d? li?u c?a h?.

Tuy nhiên, b?t k? th??ng hi?u Facebook ít ???c tin t??ng ??n ?au, s? r?t thú v? khi th?y r?ng giá tr? l?i ích c?a m?ng x? h?i này v?n còn l?n h?n s? thi?u tin t??ng c?a ng??i dùng. Ch? khi ph??ng trình này ??o ng??c – khi yêu c?u cho s? tin t??ng l?n h?n các ti?n ích mà th??ng hi?u cung c?p – chúng ta m?i có th? th?c s? nhìn th?y ng??i dùng xóa tài kho?n c?a h? trên Facebook.

DNA Branding – www.www.cheap-nike-sneakers.com

Theo tác gi? Paul Bailey t? Branding Strategy Insider

 

Có th? b?n quan tam...
Click ?? bình lu?n

Nh?p bình lu?n

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *

seventeen + seven =

To Top
网赚平台